Visserij

In het bereiken van het perspectief speelt de visserij een centrale rol. PRW vindt hier ook haar oorsprong en werd mede opgericht vanuit het ’Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee’ (2008). Sindsdien zijn er ook afspraken gemaakt met andere vissectoren over reductie van de invloed van de visserij op de Waddenzee.

Voor de schelpdiervisserij (kokkels, mosselen, oesters) is een groot deel van de maatregelen al doorgevoerd. Het zijn in de komende jaren vooral de garnalenvissers die een forse opgave voor de boeg hebben.

Tegelijkertijd vragen de andere visserijsectoren, zoals het handkokkelvissen en de visserij met vaste vistuigen, nog steeds om aandacht vanwege de impact die ze nog altijd kunnen hebben op de natuur. Verkend gaat worden of en hoe ook met de vaste vistuigvissers tot een convenant kan worden besloten. Ook is de transitie van de mosselsector nog niet afgerond. Een inzet op de realisatie van de visserijconvenanten en -akkoorden blijft daarom onontbeerlijk. Daarbij wordt een economisch vitale visserij als een onlosmakelijk deel gezien van de rijke Waddenzee. Een visserij die zorgt voor voldoende schelpdiervoorraden, gezonde bodemstructuren, ongestoorde gebieden en een gezonde vis- en garnalenstand.