Passende visserij in Waddenzee

dinsdag 15 december 2020

De centrale opgave die de Agenda voor het Waddengebied 2050 formuleert voor de visserij, is de visserij zo in te richten dat ze past bij de Waddenzee. Alle partijen betrokken bij de Agenda stemmen in met het streefbeeld van een natuur-inclusieve visserij. De beelden die de partijen daarbij hebben zijn echter verschillend. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) interviewde 14 mensen die betrokken zijn bij visserij, natuurbeheer, gerelateerd onderzoek of beleid. Om zo meer inzicht te krijgen welke (streef)beelden er zijn. En als mogelijke opmaat voor een proces om met elkaar tot een gedeeld concreet beeld te komen van een passende oogst van vis, schaal- en schelpdieren uit de Waddenzee.

Visserij in 2050

De Agenda voor het Waddengebied 2050 spreekt over een economisch rendabele visserij die de natuurlijke processen in de Waddenzee en de Noordzeekustzone intact houdt. Hierbij blijft er fysiek ruimte voor de visserij, naast andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals gesloten gebieden voor natuur, dynamisch kustbeheer en natuurontwikkeling langs de randen van het Wad. De agenda schetst een beeld voor 2050 van een visserij die natuur-inclusief is: een visserij die past bij de draagkracht van de Waddenzee en het herstelvermogen van de zeenatuur niet aantast.

Concrete vertaling van streefbeeld

Het rapport ‘Duurzame oogst Waddenzee’, het resultaat van de verkenning naar (streef)beelden en de redeneerlijn daar onder, maakt duidelijk dat beelden en meningen uiteenlopen. Alle partijen betrokken bij de Agenda stemmen in met het streefbeeld. Maar ze hebben verschillende beelden bijvoorbeeld over of, en zo ja, hoeveel fysieke ruimte er moet zijn voor gesloten gebieden. En over hoeveel er kan worden geoogst zonder dat de natuurlijke processen zodanig worden beïnvloed dat de duurzame bescherming en ontwikkeling van de natuur in het geding komt.

Werken aan gezamenlijk beeld

Zoals één van de geïnterviewden zei, kan er, zolang het niet helder is over welke natuur je spreekt, moeilijk overeenstemming ontstaan, over hoe je die natuur wilt realiseren. “We moeten elkaars beelden snappen en waar die vandaan komen om daarna overeenstemming te bereiken welke natuur we willen realiseren en welke visserij passend is”. Met de aanpak en het rapport is er nu meer inzicht. In afstemming met alle partijen kijkt PRW of en hoe dit proces verder kan worden ondersteund.