Akkoord over duurzame mosselvisserij en natuurherstel Waddenzee

maandag 7 december 2020

Om natuurlijke mosselbanken meer ruimte te geven, en daarmee de natuur te herstellen, is afgesproken om de bodemmosselzaadvisserij in de Waddenzee af te bouwen. Het doel is om in 2029 de bodemmosselzaadvisserij in de Waddenzee geheel beëindigd te hebben. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) begeleidde de transitie die onder leiding van Hans Alders ervoor zorgde dat er tussen de Coalitie Wadden Natuurlijk, de PO Mosselcultuur en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afspraken gemaakt werden in het convenant Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee. Met mosselzaadinvanginstallaties blijft de kweek van mosselen, en daarmee behoud van een gezonde mosselsector, mogelijk. Dat schrijft minister Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Mosselconvenant’ vervolg op eerdere afspraken uit 2008

In 2008 maakten partijen voor het eerst afspraken over de volledige beëindiging van de bodemvisserij op mosselzaad in de Waddenzee per 2020. Deze maatregelen helpt het ontstaan van stabiele mosselbanken op de bodem van de Waddenzee. Door gelijktijdig om te schakelen naar de kweek van mosselzaad in de waterkolom behield de sector bovendien toekomstperspectief. Omdat de ambitie van 2020 niet is gehaald waren nieuwe afspraken nodig.

De afgelopen twee jaar is onder leiding van Hans Alders overleg gevoerd over gezamenlijke vervolgstappen en de voortgang van het mosselconvenant ná 2020. Vanaf aankomend voorjaar is 36% van de Waddenzee gesloten voor bodemvisserij op mosselzaad. De komende jaren wordt de bodemmosselzaadvisserij in de Waddenzee stapsgewijs verder afgebouwd, met een afname naar 50% in 2022 en 65% in 2026. Hierbij wordt toegewerkt naar een gehele sluiting in 2029. Deze laatste stap onder de voorwaarde dat het daarbij lukt om het economische perspectief van de mosselsector te behouden.

Mosselzaadinvanginstallaties maken behoud van een gezonde mosselsector mogelijk

In het Mosselconvenant werken de betrokken partijen toe naar een verduurzaming van mosselzaadvisserij met behulp van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Deze installaties zorgen ervoor dat mosselzaad zich kan hechten aan touwen of netten en ingevangen kan worden. Het ingevangen zaad wordt vervolgens op percelen gekweekt. Zo kunnen natuurlijke mosselbanken de ruimte krijgen om te groeien, terwijl de kweek van mosselen mogelijk blijft. Ook is de mosselsector dan minder afhankelijk van de natuurlijke zaadval in de Waddenzee, die jaarlijks (sterk) kan fluctueren door natuurlijke omstandigheden. Het ministerie werkt een subsidieregeling uit voor de aanschaf van MZI’s, waarvoor in totaal 2 miljoen euro beschikbaar is. Ook komt het ministerie van LNV mosselvissers tegemoet in de huurprijs van mosselkweekpercelen, die worden verhuurd door de Staat.

Herstellen van natuur

Naast het terugbrengen van de mosselzaadvisserij, zetten de betrokken partijen zich de komende jaren in voor het herstellen van de natuur in het waddengebied. In de komende periode maken zij hier afspraken over in een natuurherstelprogramma. Ook komt er vanaf 2022 een pilot mosselkweek in de Noordzee/Voordelta, waarbij onderzocht wordt of het kweken van mosselen op deze locaties technisch en economisch haalbaar is. Het ministerie heeft voor deze pilot 2 miljoen euro gereserveerd.