Waar gaat PRW in 2018 mee aan de slag?

dinsdag 30 januari 2018

Een verdere ontwikkeling van de onderwaternatuur, de start van pilot-projecten voor zoutadaptatie én stappen voorwaarts naar een duurzame visserij; Het is een greep uit de nieuwe Uitvoeringsagenda 2018.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat dit jaar aan de slag met 56 projecten voor duurzaam economisch gebruik en natuurontwikkeling in het Waddengebied. En heeft daarvoor een budget beschikbaar gekregen van iets meer dan 2 miljoen euro.

De volledige uitvoeringsagenda kun je hier downloaden. Belangrijke speerpunten zijn:

+ de ontwikkeling van de onderwaternatuur
+ zout-adaptatie in het Waddengebied
+ Integrale kennisagenda Morfologie
+ Duurzame Visserij

Onderwaternatuur
PRW wil de ontwikkelingen rondom onderwaternatuur (het sublitoraal) graag aanjagen. Hier liggen nog grote kansen voor natuurontwikkeling. De recente ontdekking van de platte oester is daar een mooi voorbeeld van. PRW gaat in 2018 zaken slim combineren via het adagium leren door doen. Zo zorgt de aanleg van een demonstratiefuik bij Lauwersoog voor zowel kennisontwikkeling als bewustwording. Andere eyecatchers voor dit thema zijn ondermeer het afdekken van scheepswrakken met materiaal waar schelpdieren zich op kunnen vestigen. En de lancering van de Swimway-aanpak op de trilaterale Ministersconferentie op 17 en 18 mei in Leeuwarden.

Zoutadaptatie
De kust van Noord-Nederland staat steeds meer onder invloed van zoute kwel vanuit de Waddenzee. Dit natuurlijke proces neemt de laatste jaren toe door zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. PRW kijkt in samenwerking met regionale stakeholders hoe we slim om kunnen gaan met dit gegeven. Veelbelovende regio’s en initiatieven zijn het afgelopen jaar in kaart gebracht. In 2018 starten er een aantal projecten, ondermeer de introductie van een ‘Waddenpakket’ agrarisch natuurbeheer en een landbouwdemonstratieveld voor zoutadaptatie.

Morfologie
PRW ondersteunt Rijkswaterstaat bij een integrale kennisagenda over Morfologie van de Waddenzee. Deze kennisagenda moet het inzicht vergroten over het gedrag en de ontwikkeling van de morfologie van het Waddensysteem op verschillende tijd- en ruimte schalen.  Daarnaast geeft het inzicht in hoe de morfologie reageert op menselijke ingrepen. Dit levert basiskennis op en helpt beheerders anticiperen op langjarige ontwikkelingen en trends. Daarnaast wordt er ingezet op de kennishuishouding door informatie beter te ontsluiten en de samenwerking te versterken.

Visserij
Voor de Visserij in het Waddengebied zet PRW in op genoeg ruimte om investeringen in duurzame innovaties aan te jagen. Dit kan dan gepaard gaan met de ontwikkeling van meer beschermd gebied. Dit is met name van toepassing voor de mossel- en garnalenvisserij. Daarnaast moet er in 2018 een nieuw beleidskader zijn voor het oesterrapen. Ook de evaluatie van het Handkokkelakkoord moet een impuls opleveren voor de duurzame visserij in het gebied.

Bijna 60 projecten
In totaal zijn er 56 initiatieven die PRW het komende jaar uitvoert of aanjaagt. Daar zitten ook veel bekende projecten bij zoals de Flyway, duurzame Waddenzeehavens en Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee.  Maar bijvoorbeeld het ondersteunen van de Trilaterale Ministersconferentie in mei. Daarnaast heeft PRW vrije ruimte om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van beleid en beheer op te pakken samen  met organisaties, ondernemers, bewoners en overheden.

Laatste jaar
Het jaar 2018 is alweer het laatste jaar van het Programma. De looptijd van vier jaar zit er dan namelijk op. Op dit moment loopt de evaluatie nog. Afhankelijk daarvan wordt gekeken of het programma eindigt of dat er een vervolg komt.