Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

dinsdag 30 januari 2018

Waar gaat PRW in 2018 mee aan de slag?

Een verdere ontwikkeling van de onderwaternatuur, de start van pilot-projecten voor zoutadaptatie én stappen voorwaarts naar een duurzame visserij; Het is een greep uit de nieuwe Uitvoeringsagenda 2018.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat dit jaar aan de slag met 56 projecten voor duurzaam economisch gebruik en natuurontwikkeling in het Waddengebied. En heeft daarvoor een budget beschikbaar gekregen van iets meer dan 2 miljoen euro.

De volledige uitvoeringsagenda kun je hier downloaden. Belangrijke speerpunten zijn:

+ de ontwikkeling van de onderwaternatuur
+ zout-adaptatie in het Waddengebied
+ Integrale kennisagenda Morfologie
+ Duurzame Visserij

Onderwaternatuur
PRW wil de ontwikkelingen rondom onderwaternatuur (het sublitoraal) graag aanjagen. Hier liggen nog grote kansen voor natuurontwikkeling. De recente ontdekking van de platte oester is daar een mooi voorbeeld van. PRW gaat in 2018 zaken slim combineren via het adagium leren door doen. Zo zorgt de aanleg van een demonstratiefuik bij Lauwersoog voor zowel kennisontwikkeling als bewustwording. Andere eyecatchers voor dit thema zijn ondermeer het afdekken van scheepswrakken met materiaal waar schelpdieren zich op kunnen vestigen. En de lancering van de Swimway-aanpak op de trilaterale Ministersconferentie op 17 en 18 mei in Leeuwarden.

Zoutadaptatie
De kust van Noord-Nederland staat steeds meer onder invloed van zoute kwel vanuit de Waddenzee. Dit natuurlijke proces neemt de laatste jaren toe door zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. PRW kijkt in samenwerking met regionale stakeholders hoe we slim om kunnen gaan met dit gegeven. Veelbelovende regio’s en initiatieven zijn het afgelopen jaar in kaart gebracht. In 2018 starten er een aantal projecten, ondermeer de introductie van een ‘Waddenpakket’ agrarisch natuurbeheer en een landbouwdemonstratieveld voor zoutadaptatie.

Morfologie
PRW ondersteunt Rijkswaterstaat bij een integrale kennisagenda over Morfologie van de Waddenzee. Deze kennisagenda moet het inzicht vergroten over het gedrag en de ontwikkeling van de morfologie van het Waddensysteem op verschillende tijd- en ruimte schalen.  Daarnaast geeft het inzicht in hoe de morfologie reageert op menselijke ingrepen. Dit levert basiskennis op en helpt beheerders anticiperen op langjarige ontwikkelingen en trends. Daarnaast wordt er ingezet op de kennishuishouding door informatie beter te ontsluiten en de samenwerking te versterken.

Visserij
Voor de Visserij in het Waddengebied zet PRW in op genoeg ruimte om investeringen in duurzame innovaties aan te jagen. Dit kan dan gepaard gaan met de ontwikkeling van meer beschermd gebied. Dit is met name van toepassing voor de mossel- en garnalenvisserij. Daarnaast moet er in 2018 een nieuw beleidskader zijn voor het oesterrapen. Ook de evaluatie van het Handkokkelakkoord moet een impuls opleveren voor de duurzame visserij in het gebied.

Bijna 60 projecten
In totaal zijn er 56 initiatieven die PRW het komende jaar uitvoert of aanjaagt. Daar zitten ook veel bekende projecten bij zoals de Flyway, duurzame Waddenzeehavens en Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee.  Maar bijvoorbeeld het ondersteunen van de Trilaterale Ministersconferentie in mei. Daarnaast heeft PRW vrije ruimte om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van beleid en beheer op te pakken samen  met organisaties, ondernemers, bewoners en overheden.

Laatste jaar
Het jaar 2018 is alweer het laatste jaar van het Programma. De looptijd van vier jaar zit er dan namelijk op. Op dit moment loopt de evaluatie nog. Afhankelijk daarvan wordt gekeken of het programma eindigt of dat er een vervolg komt.

rapporten en documenten in dit thema

  • dinsdag 30 januari 2018

    Uitvoeringsagenda 2018

    De uitvoeringsagenda van het Programma naar een Rijke Waddenzee voor 2018. Een kleine zestig projecten verdeeld over negen strategieen. Doel is een Rijke Waddenzee waar natuurontwikkeling en een duurzame economische groei hand-in-hand gaan.

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 17 december 2018

Naar een Rijke Waddenzee van Werelderfgoedklasse

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wordt met vier jaar verlengd. Daarmee loopt de nieuwe periode van 2019 tot en met 2022. Het Programma kent een aantal vernieuwingen die staan beschreven in het nieuwe programmaplan.

meer lezen
donderdag 22 februari 2018

PRW draagt aantal thema's aan voor Regeringsconferentie

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei is de dertiende Trilaterale Regeringsconferentie over de Waddenzee. PRW wil een aantal thema’s goed voor het voetlicht brengen, zoals duurzame visserij en de Flyway.

meer lezen
maandag 10 juli 2017

Jaarverslagen PRW en mosseltransitie naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Martijn  van Dam heeft het jaarverslag van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Voortgangsrapportage Mosseltransitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee zijn de documenten nu openbaar.

meer lezen
donderdag 28 januari 2016

PRW gaat aan de slag met mooie projecten in 2016

Een ketenoplossing voor de plasticsoep in de Waddenzee, een verkenning naar de herintroductie van de platte oester in de Waddenzee en (in samenwerking met de Waddenacademie) de organisatie van een nieuw Waddenberaad.

meer lezen
donderdag 18 december 2014

Herijking van “Rijke Waddenzee”

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is druk bezig een nieuwe lijn uit te stippelen voor de periode 2015-2018. Zo moet het Streefbeeld van een Rijke Waddenzee worden aangepast op basis van de nieuwste kennis. Ook wordt gekeken naar de organisatiestructuur.

meer lezen