Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

dinsdag 8 augustus 2017

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee.

Naast het ecologische onderzoek naar de stand van de vissen, vinden PRW en de Waddenvereniging dat de monitoringsfuik ook een belangrijke functie kan hebben als publieksvoorlichting. Voor deze publieksfunctie heeft Ailynn Swiers, student Kust-  en Zeemanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, een onderzoek gedaan.

Excursies
Er is een steekproef gehouden bij bewoners van Texel en Terschelling. Uiteindelijk deden er 86 mensen mee. Opvallend is dat een groot gedeelte niet op de hoogte is (60%) van het feit dat er bij hun eiland een monitoringsfuik is. Wel geeft 90% van de respondenten aan het onderzoek naar de visstand in de Waddenzee interessant te vinden. Een kleine 80% denkt ook dat het geschikt is voor excursies.

Daarnaast heeft Swiers een aantal vergelijkbare locaties bestudeerd. Ondermeer monitoringsfuiken in Mozambique, Gambia en Bergen op Zoom zijn onderzocht. Wat ging goed en wat kan beter?

Aanbevelingen
Met haar onderzoek heeft ze de do’s en dont’s achterhaald voor wat betreft publiekscommunicatie. In totaal komt Swiers tot 22 aanbevelingen.

Kort samengevat;

  1. werk met een protocol
  2. publieksfunctie vergroot de bekendheid en het draagvlak
  3. waarborg de continuiteit (instellingen vs personen)
  4. betrek onderwijs, ondernemers en overheid bij de monitoringsfuik.
  5. werk samen

Monitoringsbehoefte
Om de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter te kunnen begrijpen is er behoefte aan een monitoringsfuik in de oostelijke Waddenzee. Deze fuik zal als aanvulling dienen op de fuik van het NIOZ bij Texel. Ook op Terschelling wordt er gemonitord, hoewel hier het culturele aspect de boventoon voert. Daarnaast zal er in de toekomst ook bij de Vismigratierivier door de Afsluitdijk een monitoringsfuik komen. Los van deze permanente fuiken vindt er ook monitoring plaats op andere manieren zoals steekproeven bij de visserij en via zenderonderzoek.