Grote behoefte aan lange-termijn-verkenning morfologie Waddenzee

dinsdag 3 mei 2016

Maar liefst 40 deelnemers deden donderdag 24 maart mee aan de workshop Morfologie, die plaats vond in De Fabriek in Leeuwarden. Els van Grol, directeur Netwerkmanagement Noord-Nederland bij Rijkswaterstaat (RWS) opende de workshop en onderstreepte het belang van het gezamenlijk opstellen van beheervragen op het gebied van morfologie.

Morfologische ontwikkelingen
Onder leiding van Marielle Cats, dagvoorzitter, werd de ochtend gevuld met een aantal korte presentaties. Herman Mulder heeft het geldende beleidskader toegelicht. Gevolgd door een schets van de morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee door Ernst Lofvers, waarin oa een overzicht is gegeven waar de afgelopen halve eeuw erosie c.q sedimentatie heeft plaats gevonden en waar nu en in de toekomst morfologische aandachtsgebieden liggen. Ook heeft hij een korte toelichting gegeven op de werking van de beheercyclus en de rol van de beheersvragen daarin.

Vier thema’s
Daarna gingen de deelnemers aan het werk volgens het zogenaamde Wereld café-model. De workshop bestond uit vier rondes en vier thema’ s: bereikbaarheid, veiligheid, natuurlijkheid en gebruiksfuncties. Aan de hand van deze opzet is naar de beheervragen gekeken. Geïnventariseerd is welke beheervragen er zijn, wat er voor nodig is om deze te beantwoorden, welke relaties er zijn met betrekking tot andere thema’s of programma’s en wie of wat daar iets aan kan bijdragen. Dit heeft een grote en diverse inventarisatie opgeleverd van bekende en minder bekende beheervragen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Voor een overzicht van de resultaten is inmiddels een verslag beschikbaar

Behoeftes
Er werd in ieder geval duidelijk dat er veel behoefte is aan een gezamenlijke verkenning naar lange termijn ontwikkelingen met betrekking tot de morfologie. Daarnaast is het soms nog onduidelijk wat er allemaal aan kennis-, onderzoeks-, en monitoringsprogramma’s loopt. Een actueel overzicht van deze zaken geeft meer inzicht in wat er al is en waar nog behoefte aan is.

De groep deelnemers reageerde na afloop met enthousiasme over de inhoud, de opzet en het netwerkgehalte van de workshop.

 Rijke Waddenzee
PRW heeft RWS deels ondersteund met het opzetten van de workshop Morfologie. RWS heeft een verslag met de resultaten van de workshop beschikbaar rondgestuurd, deze is verkrijgbaar via Rick Timmerman. Deze resultaten worden ook gebruikt in de verdere ontwikkelingen van de strategie sedimenthuishouding en morfologie.