Projectoverstijgende verkenning (POV) Waddenzeedijken

De drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân zijn in 2014 de projectoverstijgende verkenning (POV) Waddenzeedijken gestart. De POV is geïnitieerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De hoofddoelstelling van dit programma is het sober, doelmatig, maar ook sneller en goedkoper realiseren van dijkversterkingen. PRW heeft als doel de overgangen tussen land en water zachter en natuurlijker te maken. Dit kan leiden tot een integrale aanpak van de benodigde dijkversterking.

In de eerste fase van het project zijn twaalf onderzoeksplannen gedefinieerd. Een daarvan betreft geulmanagement. PRW is kartrekker van dit onderzoeksplan in de tweede fase, die in maart 2016 is gestart. Daarnaast levert PRW advies op verzoek van de overige POV-projectgroepen (bijvoorbeeld Dubbele Dijk en Brede Groene Dijk).

De POV Waddenzeedijken levert uiteindelijk bestuurlijk gedragen oplossingsrichtingen op voor Dijkring 6 (de vastelandskust van Friesland en Groningen). Mogelijk zijn die oplossingsrichtingen ook geschikt voor andere dijktrajecten in Nederland.

Waddendijkdag
Omdat effectieve communicatie en afstemming tussen de verschillende projecten belangrijk is, organiseren we twee keer per jaar een Waddendijkdag. Dat doen we samen met de POV-organisatie, het Regiecollege Waddengebied en het Deltaprogramma Waddengebied. De Waddendijkdagen zijn gericht op kennisuitwisseling tussen de verschillende pilots en activiteiten. PRW vervult hierin een secretarisrol.