Dag van de Dijkzone

dinsdag 10 juni 2014

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de Dag van de Dijkzone. Het symposium werd op 21 mei georganiseerd in Lauwersoog in samenwerking met de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (van de Noordelijke waterschappen). 

Het doel van de dag was om kansen en ontwikkelingen te bespreken op het gebied van natuur, veiligheid, recreatie en beleving rondom de Waddenzeedijken. Zo’n 70 personen van ondermeer provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeschermers en onderzoekers waren aanwezig.

Naast de presentatie van de kansenkaart voor natuur langs de Waddendijken (binnen- en buitendijks) werd besproken welke projecten als pilot mogelijk in aanmerking komen voor de Projectoverstijgende Verkenningen van de waterschappen in Groningen en Friesland.

Steun voor multifunctionele dijk
Uit de slotinventarisatie bleek dat er veel steun was om dijken mulifunctioneler in te richten om de Waddendijk beter beleefbaar te maken. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid is er ook een belangrijke rol weggelegd voor kwelders. Ze dienen als golfbreker en versterken de natuurwaarde van het gebied. Opgebaggerd slib van vaargeulen kan hiervoor gebruikt worden. Uiteraard ligt de prioriteit bij kustbescherming.