Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

maandag 4 september 2017

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen.

Hunze en Aa’s ontving die subsidie van het Deltaplan Waterveiligheid (voorheen Hoogwaterbeschermingsprogramma) omdat de Brede Groene Dijk een unieke type dijk wordt, die van waarde kan zijn voor de rest van Nederland en zelfs daarbuiten.

Subsidie voor innovatie
De Brede Groene Dijk is mogelijk goedkoper in aanleg en biedt doorgaans meer bescherming dan traditionele dijken met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien past het beter in het landschap. Aan de Groninger kust, middenin Natura 2000 gebied, wordt nu een één kilometer Brede Groene Dijk aangelegd als proef, om te kijken of dit goed inzetbaar is aan de Waddenzeekust. En mogelijk kan het ook een oplossing zijn elders. Omdat dit op een innovatieve manier gebeurt, ontvangt waterschap Hunze en Aa’s 8,7 miljoen euro subsidie voor deze proef.

Veel klei nodig
De dijk langs de Dollard is weliswaar veilig genoeg, maar om aan de nieuwste veiligheidsnormen te voldoen, moeten er in totaal 17 kilometer worden versterkt. Daarvoor is heel veel klei nodig. Alleen dan is het mogelijk om de golven die op de dijk slaan op te vangen, zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daar onder te lijden heeft. Het gaat om 1,7 miljoen m3 klei, dat is gelijk aan ongeveer 75.000 vrachtauto’s. Die klei wordt niet met vrachtauto’s van ver aangeleverd, maar uit het gebied zelf gehaald. Klei van slib uit de kwelders, uit polder Breebaart en uit de haven van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei in een Kleirijperij: een pilotproject van waterschap Hunze en Aa’s, Ecoshape, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Deltaplan Waterveiligheid, Groningen Seaports en het Groninger Landschap.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het proces om te komen tot een Brede Groene dijk de afgelopen jaren ondersteund. Ondermeer door het beschikbaar stellen van kennis, het organiseren van workshops en door verbanden te leggen met andere projecten in de regio zoals E&E in Balans Eems-Dollard. Daarnaast vervult PRW de secretarisfunctie voor de POV-Waddenzeedijken.

POV-Waddenzeedijken
De Brede Groene Dijk is één van de demonstratieprojecten van de Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken. Deze verkenning wordt uitgevoerd door de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân onder de paraplu van het Deltaplan Waterveiligheid. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Naast het Deltaplan Veiligheid draagt het Waddenfonds bij aan de Brede Groene Dijk.

http://pov-waddenzeedijken.nl/