Visie en pilots zilte economie Waddenzeekust

Door de klimaatverandering dreigt de verzilting van landbouwgronden toe te nemen, parallel aan de afname in beschikbaarheid van zoet water in de zomerperiode. Door toepassing van de strategie van ‘zoutadaptatie’ gaat de landbouw bewuster om met zoetwatervoorraden die in het winterhalfjaar opgebouwd worden uit hemelwater, zodat men in de zomerperiode minder last heeft van zoetwatertekorten en ook de verzilting kan worden teruggedrongen. Langs deze weg kan de gangbare landbouw veel langer overleven. Tegelijkertijd komen er kansen voor brakke overgangsnatuur tussen land en Wad, omdat watergangen brakker mogen worden (zonder dat de landbouw daar schade van ondervindt). Daarnaast zetten de opdrachtgevers in op ontwikkeling van landbouwproducten die beter bestand zijn tegen water met hoger zoutgehalte. Zo lijken er grote mondiale afzetmogelijkheden voor meer zouttolerante pootaardappelrassen.Hiertoe moeten duurzame economische ontwikkelingen en innovatie gericht op zoutadaptatie bevorderd worden. Daarnaast worden nieuwe zilte teelten geïntroduceerd, met internationale afzetpotentie en leidend tot nieuw elan in het land achter de dijk.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • In 2021 is een breed gedragen Waddenkustvisie over economische innovatie en klimaatadaptatie voor de landbouw (inclusief zoutadaptieve experimenten, mariene aquacultuur, kwelders, benutten kansen voor trekvis en Wad(broed)vogels) ontwikkeld;
  • In 2022 zijn er één of twee pilots in ontwikkeling.

Opdrachtgevers:

  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen

Opvolging door:

  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen