Rapport Zilte kansen Waddenregio geeft overzicht zilte pilots

maandag 30 maart 2020

In het Dagblad van het Noorden stond op 14 maart jl. een interessant artikel over aquaponics. Volgens pionier Erik Moesker is dit het voedselsysteem van de toekomst. Door groenten en vissen in een gesloten kringloop bijeen te brengen voeden ze elkaar. Althans, dat is het principe. Moesker hanteert bewust een zoutwaterconcept (mariene aquaponics) want zoet water is wereldwijd schaars. Dus heeft voedselproductie met zeewater volgens Erik Moesker de toekomst: “Met zout water kun je het verschil maken. In onze noordelijke regio aan de kust. En overal ter wereld op plekken die aan zee liggen.”, aldus het artikel in het Dagblad.

Inspelen op toenemende verzilting

Naast aquaponics zijn ook zouttolerante teelten, zilte teelten en zilte aquaculturen in beeld als mogelijkheden om in te spelen op de toenemende verzilting in het noordelijk kustgebied. Nu geldt voor aquaponics dat het nog in de kinderschoenen staat, maar hoe staan die andere opties er voor?

Toekomstbestendig

Die vraag is relevant, zo blijkt uit het vorig jaar verschenen Plan van Aanpak regie verzilting Noord-Nederland. Dit rapport is met vele stakeholders in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân, Groningen en de inliggende waterschappen geschreven door Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en ZoetZoutKnooppunt. De ambitie is in dit rapport als volgt verwoord: “We werken naar een toekomstbestendige kustzone waarbij bottom up oplossingen worden gevonden voor de toenemende verzilting die qua tijdspad, schaal en invulling passen bij de gebied specifieke omstandigheden en lokale belangen. Dit doen we vanuit het adagium ‘mitigatie zo lang het kan, adaptatie als het moet’.”

Inspelen op veranderende omstandigheden

De zoektocht richt zich dus op het inspelen op de veranderende omstandigheden, bedreigingen ombuigen en kansen pakken. Dus willen we graag weten of er kansrijke mogelijkheden zijn nu we te maken hebben met bodemdaling, klimaatverandering en toenemende verzilting.

Dat is de reden dat PRW aan Acacia Water opdracht gaf om een analyse uit te voeren naar bestaande en in ontwikkeling zijnde initiatieven die meebewegen met verzilting. Het gaat om initiatieven rond zilte teelten, zout tolerante teelten en zilte aquaculturen. De doelstelling van de analyse is het bieden van inzicht, overzicht en onderbouwing van de haalbaarheid voor pilots op korte, midden en lange termijn.

Zie hieronder de animatie Zilte kansen Waddenregio:

 

Goed beeld van huidige inzichten

Als opdrachtgever is PRW zeer content met de eindrapportage “Zilte kansen Waddenregio, Kansrijke initiatieven zouttolerante teelten, zilte teelten en zilte aquacultuur”. Het bleek niet eenvoudig om een goed beeld neer te zetten, want veel informatie is niet gedocumenteerd, zit in de hoofden van betrokken personen of wordt uit concurrentie-overwegingen niet gedeeld. Ondanks deze handicaps geeft het rapport op basis van de huidige inzichten een duidelijk beeld van de kansrijkheid van zilte pilots. Dit helpt om zin en onzin van elkaar te scheiden en nu is er een gezamenlijk vertrekpunt gecreëerd voor de verdere zoektocht naar kansrijke initiatieven. Kortom, een mooi instrument om in het Waddengebied verder met elkaar in gesprek te gaan!

Meer informatie:
Bij Titian Oterdoom van PRW