Krijgt kokkelteelt voet aan de grond langs de Waddenkust?

maandag 19 december 2022

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt sinds een paar jaar aan de ontwikkeling van mariene aquacultuur op land. De aanleiding is tweeledig: een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzame economie in het waddengebied en aan natuurherstel van de Waddenzee. Op basis van een aantal verkenningen komen we tot de conclusie dat er goede perspectieven zijn voor kokkelteelt maar er zijn ook nog wel regel- en teelttechnische problemen. En de grondgebruikers langs de Waddenkust zullen zeker nog moeten wennen aan het idee dat verzilting ook kansen biedt.

Mariene aquacultuur; belang en potentiële locaties  

De vraag naar gezond en duurzaam geproduceerd voedsel neemt toe. Mariene aquacultuur draagt bij aan de behoefte aan duurzaam geproduceerd dierlijk eiwit. Het scoort goed op voedingswaarde en klimaatimpact. Een bijzondere vorm van mariene aquacultuur is mariene aquacultuur op land. Onlangs heeft bureau Sweco reeds laten zien dat gezien de fysische omstandigheden 15.000 ha binnendijks areaal in potentie geschikt zijn om in te richten als locatie voor de kweek van schelpdieren.

Nieuwe economische sector

We vroegen ons af of hier ook een reële kans ligt voor een nieuwe economische ontwikkeling in combinatie met vermindering van de gebruiksdruk op de natuur in de Waddenzee. In opdracht van het Investeringskader Waddengebied (IKW) opgaveteam Vitale Kust en Afsluitdijk en PRW, heeft Wing nu ook een marktverkenning gedaan naar de kansen voor de ontwikkeling van een sector mariene aquacultuur in het waddengebied. Voor deze verkenning zijn diverse gesprekken gevoerd met overheden, ondernemers, onderwijs en NGO’s uit het Noorden als wel de Zeeuwse regio. Als randvoorwaarde gold wel dat er alleen gekeken werd naar gebiedseigen soorten, binnendijkse kweek en productie die de natuurkwaliteit van de Waddenzee niet aantast. Hoewel er een palet aan kansrijke soorten is, vielen er diverse af vanwege de gestelde randvoorwaarden. Schelpdieren bleven over en binnen deze groep lijkt de kweek van kokkels het meest perspectief te bieden.

Verdere ondersteuning

Een aantal punten zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een dergelijke sector. Er moet fysieke ruimte zijn en financiële ondersteuning voor het afdekken van risico’s in de beginfase is onontbeerlijk. Het vinden van een ambassadeur die constant aandacht blijft vragen voor deze potentiële waardevolle ontwikkeling zal enorm helpen evenals een loket voor praktische vragen van ondernemers. Tenslotte is het van belang dat we kennis organiseren in een Noord-Zuid verbinding en een cultuur creëren waarin we kijken hoe we het regeltechnisch mogelijk kunnen maken. Het IKW beraadt zich over welke rol zij hier in willen en kunnen spelen.