Verkenning en uitwerking natuurambitie Afsluitdijk (pilots)

De Afsluitdijk heeft grote invloed op de ecologische processen in de Waddenzee. De grootschalige renovatie van de dijk biedt kansen om de negatieve effecten te verminderen. Zo kan de harde grens tussen zoet en zout worden verzacht en kunnen de plotselinge waterpulsen worden verminderd.

PRW is sinds 2011 betrokken bij de uitwerking van de natuurambitie voor de Afsluitdijk. Deze ambitie is een aanvulling op de vismigratierivier. Ecologisch gezien is het streefbeeld van de Afsluitdijk een zeewering met minimale ecologische barrières en een gebied rond de dijk dat het karakter heeft van een estuarium.

De herstelmaatregelen richten zich daarmee op:
•  De aanleg van dynamische, brakke overgangszones
•  Herstel van zoet-zoutovergangen
•  Het minimaliseren van de negatieve effecten van spuien op de flora en fauna van de Waddenzee
en het IJsselmeer
•  Verbetering van de passeerbaarheid van de dijk voor vissen, inclusief terugkeermogelijkheden
van gespuide zoetwatervissen
•  Herstel van de natuurlijke balans tussen open water en de oevermilieus van de Waddenzee en
het IJsselmeer

Deze maatregelen worden vooral ingevuld rond de sluis- en spuilichamen in de dijk. Voor de laatste maatregel geldt dit echter niet. Daarvan is inmiddels duidelijk dat de kansen vooral aan IJsselmeerzijde liggen. En dat valt buiten de reikwijdte van PRW. In de loop van 2016 wordt besloten of en hoe die kansen gerealiseerd kunnen worden.