Vismigratierivier door Afsluitdijk

woensdag 5 september 2012

De realisatie van een vismigratierivier dwars door de Afsluitdijk is weer een stap dichterbij. Deze vispassage van internationale allure is inmiddels een belangrijk onderdeel van de natuurambitie Afsluitdijk. Op verzoek van de regionale overheden trekt het Programma naar een Rijke Waddenzee de concrete uitwerking van de natuurambitie.

De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 heeft een negatieve invloed gehad op vispopulaties en sommige soorten zijn in het geheel verdwenen. Naast de gevolgen voor de natuurwaarden heeft dit ook economische effecten gehad voor de visserij. De gezamenlijke partijen willen met dit initiatief een lans breken voor een kwalitatief goede inrichting van de Afsluitdijk, die recht doet aan de veiligheid, zoetwatervoorziening, maar óók aan de potentie voor natuur en recreatie.

De aanleg van een rivier zal de ecologische verbinding tussen de Waddenzee, IJsselmeer en het verdere achterland van de Rijndelta enorm versterken door:
•    opheffing van de fysieke barrière voor vismigratie,
•    er zal een geleidelijke overgangszone van zoet naar zout ontstaan, deze zal dienen als gewenningszone voor migrerende vis maar kan voor diverse soorten ook dienen als kraamkamer,
•    ontwikkeling van kwelders aan de randen van de vismigratierivier biedt mogelijkheden voor hoogwatervluchtplaatsen; deze zijn schaars in de Westelijke Waddenzee.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft de Dienst Landelijk Gebied ingeschakeld voor de organisatie en aansturing van een breed samengestelde werkgroep die de natuurambitie verder ontwikkelt tot een uitvoerbaar plan. Het jaar 2012 is vooral gebruikt om een uitwerking in technisch, financieel en ruimtelijk opzicht te maken. Eind 2012 zal aan de bestuurders worden gevraagd groen licht te geven voor de verdere uitwerking en uitvoering.