Pilots integrale gebiedsopgaven overgangszones

De overgangszone tussen land en water is ook minder dynamisch geworden door diverse afsluitingen uit het verleden, zoals de inpoldering van de Kop van Noord-Holland en de aanleg van Afsluitdijk en Lauwersmeerdijk. Hierdoor zijn er minder gevarieerde leefgebieden voor flora, fauna en de mens.

Deze opgave richt zich op de unieke identiteit van het Waddengebied en de mensen die er wonen en werken door het behoud en de versterking van de kernwaarden met haar unieke open landschap met zijn dijken, polders, terpen en stilte- en donkerteplekken. Ook meer landinwaarts voor zover er een herkenbare relatie met de Waddenzee ligt. Maar het gaat ook om de versterking van brakke overgangssystemen met kansen voor natuurverbetering en energietransities door meer energiebesparing, duurzame energieopwekking en -opslag. De opdrachtgevers vragen PRW hier om partijen uit te dagen, om van onderop, (integrale) pilots aan te jagen om overgangszones te herstellen in het belang van de natuur en duurzame economische ontwikkelingen.

Tijdens het seminar Wadden Adaptation Action Agenda in de Klimaatadaptatieweek in Groningen (januari 2021) lanceerde een brede groep partijen het initiatief voor het ontwikkelen van een community Klimaatbestendige Kustlandschappen. Met als doel om versneld tot de ontwikkeling en implementatie van klimaatbestendige kustlandschappen te komen. Op de pagina Coalitie Klimaatbestendige Kustlandschappen delen de partners kennis, ervaring en inspiratie.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • In 2020 zijn er twee innovatieve gebiedsontwikkelingsprocessen mede op gang gebracht (bijv. Lauwersland, Termunten, kop van Noord-Holland);
  • In 2020 zijn er twee pilots succesvol op gang gebracht waarin natuur, economie, landschap en veiligheid samengaan (bijv. pilot slibonttrekking, spoelzee Noordpolderzijl, zoet-zout, en/of dijk met voorlanden).

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Rijkswaterstaat
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen