Verkennend onderzoek havenslib Harlingen geeft inspiratie

donderdag 26 maart 2020

Kunnen we de slibophoping in de haven van Harlingen ombouwen van last tot lust? En zo ja, wat zou je dan voor nuttige toepassingen kunnen bedenken? De haven van Harlingen heeft een baggerbezwaar, in de omgeving spelen bodemdaling en opgaven voor een duurzame waterhuishouding. Minder verspreiden van (haven)baggerslib in de Waddenzee heeft ecologisch voordelen. Kunnen we slib als kans zien in plaats van een afvalstof? En zien we, met de ervaringen uit het Programma Eems Dollard 2050, kansen voor nuttig toepassen van het slib uit de haven? Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Port of Harlingen stelden deze vragen aan Jorryt Braaksma van bureau LAMA Landscape Architects.

brochure boordevol inspiratie

Het resultaat is nu klaar. Een brochure boordevol inspiratie voor het nuttig toepassen van slib in het achterland van Harlingen. Zelfs zoveel inspiratie dat de hoeveelheid slib dat jaarlijks uit de haven van Harlingen wordt gebaggerd ontoereikend is om in alle opties te voorzien! Geen nood. Want met deze rapportage willen we nieuwe inzichten aanreiken. En uitnodigen om hiermee opgaven of vraagstukken vanuit een ander perspectief te zien.
Ziet u concrete kansen? Dan is het zaak om gezamenlijk te verkennen hoe het slib concreet kan worden toegepast. Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe!

Meer informatie

Bij Titian Oterdoom en Michiel Firet van PRW. De contactgegevens vind je hier.