Werken aan een Rijke Waddenzee ook na PRW

dinsdag 6 december 2022

Programma naar een Rijke Waddenzee geeft op meerdere manieren het stokje door. In de afgelopen periode werkte PRW in twee verschillende trajecten aan projectvoorstellen die wij indienden bij het Interreg North Sea Programme. Maart volgend jaar krijgen we een reactie en weten we of en hoe we verder kunnen.

Water as Leverage

Namens 14 partijen uit Denemarken, Duistland en Nederland dienden wij de Expression of Interest in “Water as Leverage Wadden: for a climate-proof future of the Wadden Sea Region (WaLWadden)”.

Tijdens de GCA klimaatadaptatie bijeenkomst in Groningen (Call for Action) op 20 januari 2021 is de wens uitgesproken om op integrale, klimaatadaptieve wijze aan de slag te gaan met de uitdagingen rond klimaatverandering. Juist het Waddengebied leent zich hier goed voor gelet op de forse impact van klimaatverandering, de diverse veelzijdige vraagstukken, de al aanwezige initiatieven en de mentaliteit van aanpakken.

Karin Lochte (voorzitter WaddenSeaBoard) benadrukte dat het cruciaal is lokale vraagstukken in de context te plaatsen van het Waddensysteem als geheel. Alles is immers met elkaar verbonden in prachtige, maar ook kwetsbaar natuurgebied. Dit is ook de reden dat nadrukkelijk uitwisseling en samenwerking wordt gezocht in trilateraal Waddenzee verband.

De methode Water as Leverage (WaL) bewees zich in het buitenland (2020 best Commissioning Winner) als werkwijze die leidt tot adaptieve, integrale en praktische oplossingen die bovendien realistisch en betaalbaar zijn. Kenmerkende eigenschappen, zijn: a) adaptief, b) integraal, c) op basis van lokaal eigenaarschap, d) inclusieve aanpak en e) financierbare oplossingen.

Een klein team (PRW, team Henk Ovink en Deltares) ging aan de slag om de WaL aanpak te vertalen naar het trilaterale Waddengebied en werkte in wisselwerking met vele partijen een aanpak, planning en financiering uit. Deze aanpak spreekt aan en dit enthousiasme heeft er toe geleid dat op 14 november jl. een eerste stap is gezet in een gezamenlijke Interreg aanvraag: namens 14 partijen uit Denemarken, Duistland en Nederland is de Expression of Interest (EoI) ingediend. De Nederlandse pilots zijn Terschelling, Harlingen en Texel.

Darker Sky

Reducing light pollution in the North Sea Region contributing to biodiversity and dark ecological corridors.

Al langere tijd werkte het Trilaterale Dark Sky Initiative aan een projectvoorstel om gezamenlijk de lichtvervuiling te verminderen. Uiteindelijk dienden 16 partijen uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en Denemarken een voorstel in van 4,2 miljoen euro.

Binnen dit project zullen praktische oplossingen worden ontwikkeld om tot lichtreductie te komen middels co-creatie en gebruik van virtual reality technieken. Dit voor verschillende gebieden zoals havens, openbare infrastructuur, offshore/onshore industrieën, en boerderijen. Monitoring is onderdeel van dit programma waarbij waarschijnlijk de resultaten van het Keep it Dark project van nut zullen zijn. Naast de monitoring van de duisternis zal ook een link worden gelegd met de ecologie.

Met de uitwisseling van “best practices” van deze Darker Sky-initiatieven, willen wij in de nabije toekomst regionale actieplannen ontwikkelen en beleidsvorming ondersteunen.