Wat wordt het streefbeeld voor de Eems-Dollard?

maandag 23 mei 2016

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de Westerwoldse Aa en de Termunterzijldiep moet beter.

Daarover waren de acht deskundigen van een zogenaamde Kennistafel Eems-Dollard 2050 het in elk geval over eens. De Kennistafel werd georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee op verzoek van het Kwartiermakersteam voor het adaptief programma Eems-Dollard 2050. De dag werd geleid door voorzitters Pier Vellinga van de Waddenacademie en Peter Herman van het NIOZ. De acht deskundigen kwamen vanuit kennisinstituten zoals Imares en het bedrijfsleven zoals Arcadis.

Streefbeeld Eems-Dollard
De centrale vraag bij de Kennistafel was: “hoe ziet een ecologisch gezond Eems-estuarium, van Hebrum tot in de Noordzee, er in 2050 uit?” Het antwoord op die vraag was niet eenvoudig gevonden. Wel hielp het om enerzijds vanuit de stroming van water en zand en slib uit te gaan, en anderzijds van het gebruik van het gebied door planten, vogels en vissen.

De bedoeling is dat het uitgewerkte streefbeeld een referentiekader wordt voor alle projecten die zijn opgenomen in het Programma Eems-Dollard 2050: In hoeverre dragen die uitvoeringsprojecten bij aan het streefbeeld?

Minister Schultz van Haegen
Op dit moment worden alle op- en aanmerkingen over het streefbeeld nog verwerkt. Het uitgewerkte voorstel krijgt een plek in het programmaplan voor de Eems-Dollard. Voor de zomer vindt besluitvorming plaats over de eerste tranche van dit programma tussen het ministerie van IenM en de provincie Groningen, conform de afspraak die gemaakt is in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noord-Nederland van afgelopen november.

Eems-Estuarium
De Eems-Dollard is in een ecologisch slechte toestand. Het water is te troebel waardoor er weinig leven mogelijk is. Bovendien zijn er in de zomer zuurstofloze plekken waardoor vissen niet vrij kunnen zwemmen van zoet naar zoutwater. Natuurverenigingen, ondernemers en overheden werken gezamenlijk via E&E aan een beter estuarium. PRW ondersteunt dit proces.