Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden klaar

woensdag 9 februari 2022

Met input van velen stelde Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in co-creatie met Green Bridges, DRIFT, Urgenda en WeLoveEarth een Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden op. In deze schets brengen wij in beeld hoe het komend decennium de transitie naar duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden vorm kan krijgen: de ambitie is emissieloos, impactarm en adaptief! Passend bij de UNESCO Werelderfgoed waarden van de Waddenzee.

PRW geeft hiermee invulling aan de opdracht voor het inrichten van het benodigde proces voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden op lange termijn (2050).

Transitieschets online

Bekijk onze Transitieschets hier. In 2022 zal PRW verder bijdragen aan de transitiebeweging samen met betrokkenen. Deze schets blijft in ontwikkeling en wordt eind 2022 weer geactualiseerd. Voor de liefhebbers van een papieren versie is de schets ook in pdf-formaat beschikbaar.

Narratief

De Transitieschets is ons narratief over deze voorziene transitiebeweging met achtergronden over het waarom en de urgentie en met bouwstenen op inhoud, proces en samenwerking. Het document is daarbij bedoeld als inspiratie, als aanzet tot verdere dialoog, ter afweging van randvoorwaarden en uitgangspunten en het maken van uiteindelijke keuzes. Maar ook als opmaat naar het nemen van concrete stappen, het uitwerken in pilots, het verbinden met (lopende) programma’s en projecten en bottom-up initiatieven. We beogen zo leerervaringen te ontwikkelen en daarmee de transitiebeweging te verbreden en versnellen.

Drie belangrijke aanleidingen

• De verdere verzanding van de Waddenzee en het bijkomende steeds groter wordende baggerbezwaar en daarmee impact op de ecologisch waardevolle Wadbodem.
• De druk op de leefbaarheid op de eilanden.
• De transitie van fossiele scheepvaart naar duurzame scheepvaart.

Stevige ambitie

De ambitie leggen we daarom bewust hoog en niet te ver weg in de tijd: 2030. We zien dat de urgentie toeneemt, maar ook dat emissieloze (scheeps)technologie zich snel verder ontwikkelt en er inmiddels wereldwijd tal van voorbeeldprojecten zijn waarin dit concreet wordt toegepast of aanstaande is. De toekomstige concessie voor de Waddenveren per 2029, is een belangrijk instrument dat invulling kan geven aan deze ambitie en is een mijlpaal in de tijd. Gerichte innovatie zal nodig zijn om te komen tot ondiepe en impactarme scheepvaart en dat vraagt om verdere optimalisaties in de gehele (logistieke) vervoersketen.

Naar een duurzamer mobiliteitssysteem

Er gebeurt ook al veel in de Wadden, maar we zijn er zeker nog niet. Waar staan we? Welke richting zien we voor de toekomst? Welke ontwikkelingen en initiatieven kunnen ons helpen? Maar ook: hoe gaan we dat dan samen doen? Met de Transitieschets werken we deze vragen uit willen we de beweging naar een veel duurzamer mobiliteitssysteem versterken langs vier sporen:

  1. Verduurzaming van de overtocht
  2. Autoluwe overtochten en eilanden
  3. Duurzame en efficiënte logistieke keten
  4. Gebiedsontwikkeling door samenhangende mobiliteitskeuzes passend bij eilander identiteit

Randvoorwaarde blijft vanzelfsprekend dat de Waddeneilanden nu en in de toekomst veilig en betrouwbaar bereikbaar blijven. Tegelijkertijd streven we naar een ecologisch veerkrachtige Waddenzee en duurzaam economisch medegebruik. Het mobiliteitssysteem zal er waarschijnlijk wel anders uit gaan zien. Een complex vraagstuk, op onderdelen gevoelig en ook nog onzeker, maar ook kansrijk juist in het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. En, waar een wil is maken we een transitie waar!

Meer informatie?

Neem contact op met Gerwin Klomp van PRW. Tel. +31 (0) 6 53 40 76 80. E-mail: gerwin.klomp@rws.nl.