Onderzoek Horecatransport Schiermonnikoog

maandag 7 februari 2022

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft in 2021 Buro Biest in samenwerking met Urgenda de gelegenheid gegeven een beknopt onderzoek te doen naar de optimalisering en verduurzaming van het horecatransport Schiermonnikoog. Dit onderzoek is een vervolg op een eerder gemaakt plan van aanpak in opdracht van Streekwurk Fryslân (2021).

Op basis van het onderzoek trekken de initiatiefnemers de conclusie dat er winst te behalen is in reductie van het aantal vervoerbewegingen en de beperking van tonnages. Er kan een aanzienlijke reductie in CO2 behaald worden en technisch lijkt het omzetten van fossiel naar elektrisch haalbaar. Anderzijds betekent het veel verandering van de dagelijkse praktijk van het persoonlijk contact en het serviceniveau ‘tot in het magazijn’. Partijen zien dat de mogelijkheden aanwezig zijn, de urgentie wordt gevoeld en de energie is er om met het vervolg aan de slag te gaan.

Bottom-up initiatief

De wens hier onderzoek naar te doen is een mooi voorbeeld van een bottom-up initiatief dat uitgaat van de eigen ontwikkelkracht van betrokken horecaondernemers en –leveranciers in samenwerking met gemeente en de rederij. Bottom-up initiatieven kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden.

Samen naar optimalisatie en verduurzaming

De ambitie van de initiatiefnemers is te kijken hoe de logistieke keten verder kan worden geoptimaliseerd en verduurzaamd. Door een verkleining van de vervoersbewegingen, het verminderen van uitstoot en verminderen van de vervoerslast op de boot en daarmee ook impactreductie op de Waddenzee. Enerzijds vanuit het perspectief behoud van leefbaarheid op het eiland door verkleining van verkeersoverlast. Anderzijds kan een beperking (optimalisering) van de vervoerslast op termijn helpen te komen tot kleinere en ondiepere veerboten. Hierdoor kan (potentieel) de baggeropgave worden verkleind hetgeen leidt tot minder aantasting van de ecologisch waardevolle Wadbodem. Een steeds urgenter vraagstuk en mede aanleiding voor de Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden.

Veelbelovend is de onderlinge verbondenheid van partijen om hier samen meer onderzoek naar te doen, terwijl iedereen ook zo z’n eigen (concurrerende) belangen heeft. Hiervoor hebben inmiddels tal van open gesprekken plaatsgevonden. Samenwerking op Schiermonnikoog is men ook gewend, zo komt ook naar voren uit onderstaande filmimpressie van dit initiatief.

Vier scenario’s

Gezamenlijk zijn een viertal scenario’s verkend en op duurzaamheidswinst doorgerekend. Een eerste oefening om te kijken wat dit zou kunnen opleveren. Hierin is ook gekeken naar innovatie door bijvoorbeeld zelfrijdende rolcontainers te gaan gebruiken in plaats van vrachtwagens op de veerboot. Maar ook het benutten van eventuele logistieke hub’s in de havens waar meerdere leveranciers hun goederen brengen en hiervandaan gecombineerd vervoer kan plaatsvinden. Waardoor niet elke leverancier zelf ‘naar de overkant hoeft’.

Inspiratie voor anderen

De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek zijn een waardevol tussenresultaat dat mogelijk ook andere ondernemers op Schiermonnikoog, maar ook op de ander eilanden kan inspireren. Partijen bekijken zelf hoe ze door willen gaan met de uitkomsten, mogelijk in de vorm van een pilot.

De onderzoeksrapportage vindt u hier.

Meer informatie?
Voor meer informatie (inclusief inzicht in de rekentool) kunt u terecht bij Arjan Schoemaker, Buro Biest | info@burobiest.nl | 06 – 134 299 74.