Terugblik werkatelier Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden

dinsdag 26 oktober 2021

Op 4 t/m 7 oktober 2021 ging het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in het Entrepotgebouw in Harlingen Haven verder de dialoog aan over de transitieschets duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden. De aanwezigen deelden live en online informatie en wisselden met elkaar van gedachten over de urgentie en het belang van deze transitie op de langere termijn. En hebben zij hun eerste gedachten gevormd over belangrijke mijlpalen op de route naar emissieloze, impactarme en adaptieve mobiliteit.

Hybride webinar ‘Varen en Baggeren in de Waddenzee’

Op woensdag 6 oktober hebben Hein Sas van PRW en Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat Noord Nederland een presentatie gegeven over dit onderwerp. Zij gingen hierbij in op de vraag ‘Hoe houdbaar is onze huidige praktijk gericht op bereikbaarheid en mobiliteit in Werelderfgoed Waddenzee, gegeven de ecologische impact, morfologische ontwikkelingen en zeespiegelstijging?’ ‘Wat heeft dit voor gevolgen voor het mobiliteitssysteem en voor welke opgave zien we ons gesteld?

Onlangs verscheen het KNMI Klimaatsignaal ’21. Ook in het licht van dit rapport blijven de conclusies in de presentatie ‘Varen en Baggeren in de Waddenzee’ onveranderd, omdat in de presentatie al uitgegaan is van het extreme IPCC-scenario ten aanzien van het smelten van Antartica als worst case.

De presentaties vindt u hieronder.

Hier vindt u de presentaties in zowel Pdf– als in Powerpointformaat.

Korte animatie

Deze korte animatie legt uit wat de uitdagingen voor de komende decennia zijn.

Presentatie technologieverkenning ondiepe duurzame scheepvaart

Op donderdag 7 oktober nodigde PRW haar opdrachtgevers, stakeholders en betrokkenen uit nader kennis te nemen en te reflecteren op het rapport ‘Technologieverkenning ondiepe duurzame scheepvaart; Waddenveren voor de toekomst’. Dit rapport is in opdracht van het PRW uitgevoerd door het MARIN, in samenwerking met C-Job, Conoship, Damen en Van Oossanen. Johan de Jong en Arie de Jager van het MARIN gaven ons een dieper inzicht in de mogelijkheden en welke keuzes hieraan zijn gerelateerd.

Hier vindt u de presentaties van Johan de Jong en Arie de Jager. En het definitieve rapport Technologieverkenning ondiepe duurzame scheepvaart.

TRANSITIEDYNAMIEK & BACKCASTING

Op woensdag 6 oktober is onder leiding van Gijs Diercks van het Dutch Research Institute For Transitions (Rotterdam) met de aanwezigen de dialoog gevoerd welke transitiedynamiek we nu met elkaar waarnemen. Samen is verkend waar we staan in de zogenaamde transitie X-curve. Een waardevolle beschouwing die ook leert dat we enerzijds het bestaande regime nog aan het optimaliseren zijn. Daarbij zien we ook bewegingen die kunnen bijdragen en helpen het transitieperspectief verder te ontwikkelen naar een ‘nieuw regime’.

Op donderdag 7 oktober hebben we met de gemengde groep van aanwezigen de leidende transitieperspectieven ‘gebackcast’ naar belangrijke mijlpalen en aandachtspunten in de tijdslijn van 2021 naar 2030. Backcasting is daarmee anders dan forecasting (voorspellen) en scenarioplanning. Backcasting gaat uit van een ‘gewenste ambitievolle toekomst’ en redeneert terug in de tijd. En stelt zich de vraag wat, wanneer bekend, besloten of gereed zou moeten zijn om de ambities op de gekozen tijdshorizon (2030) concreet te maken.

Door dit fysiek te maken, op de vloer uit te leggen en mijlpalen en aandachtspunten letterlijk in de tijd te zetten, ontstond een zeer levendige en constructieve dialoog over de tijdslijnen, mijlpalen, afhankelijkheden en te nemen acties. Een impressie:

Het uitgewerkt backcastingoverzicht als resultaat van de aanwezigen vindt u hier.

Dit overzicht is inmiddels verder vertaald in indicatieve proceslijnen. Als houvast. Deze proceslijnen vindt u hier.

Daarnaast is een samenhangend activiteitenoverzicht opgemaakt van (bestaande) ideeën, (beleids)voornemens, pilots en acties op het terrein van duurzame mobiliteit vanuit de transitiemissie die we zien. Als groeidocument. Dit activiteitenoverzicht vindt u hier.

Samen vormen het backcastingoverzicht, de indicatieve proceslijnen en het activiteitenoverzicht onze Routekaart van de Transitieschets. Als leidraad en bouwstenen voor het vervolg. De Routekaart wordt opgenomen en nader toegelicht in de Storymap Transitieschets duurzame Mobiliteit Waddeneilanden die wij begin 2022 publiceren.

Wilt u meer informatie?

H.B. (Rick) Timmerman Tel: + 31 (0)6 12 80 34 40, E-mail: rick.timmerman@rws.nl
G.A. (Gerwin) Klomp, Tel: +31 (0)6 53 40 76 80, E-mail: gerwin.klomp@rws.nl