Start visstand onderzoek bij Noarderleech/Hallumer Ryt

vrijdag 12 mei 2017

HALLUM – Bij het Noarderleech – Hallumer Ryt wordt onderzoek gedaan naar de visstand. De vissers zijn woensdag 10 mei, met hulp van studenten, begonnen met het plaatsen van een groot netwerk, ook wel weer genoemd. De vanglocaties voor het onderzoek liggen op droogvallend wad en er wordt tijdens springtij-hoogwaters gevist. Daarvoor is gekozen omdat er op dat moment vis en schaaldieren tussen kwelderslenken en de diepere wadgeulen migreren. 

Na een nacht hoog water zijn donderdagochtend de eerste fuiken gelicht. De vangst is verrassend. Er is veel bot, een mooie mix van grote en jonge vissen. Vissers hadden al de indruk dat het na veel slechte jaren beter ging met de bot. Dat wordt met dit onderzoek bevestigd. Dat de puitaal weer terugkomt, is ook een aangename verrassing.

Nieuw estuarium
De echte trekvissen zoals stekelbaars en spiering zijn geteld en gemeten. Juist deze soorten profiteren straks van het nieuwe estuarium. Verder zat er jonge haring in de fuiken en een paar mooie gepen. Het is nu gepentijd aan de kust, ze komen hier om te paaien. Na drie hoogwatertijen is het netwerk opgeruimd. In de nazomer zal de volgende meting plaatsvinden.

Rijke Waddenzee
In 2018 wordt te Noarderleech – Hallumer Ryt een nieuw estuarium aangelegd. Het onderzoek dat nu start is een ‘nulmeting’; het levert de basisgegevens op waarmee je later kunt onderzoeken wat de effecten van het nieuwe estuarium op de natuur en de visstand zijn. Het Programma naar een R?ijke Waddenzee heeft ook een aandeel geleverd bij het begin via het monitoringsplan.

Deelnemende partijen
Vissers van de Kust heeft van Van Hall Larenstein / It Fryske Gea een mooie opdracht gekregen voor visstandonderzoek bij Hallumer Ryt (Friesland). Het onderzoek is onderdeel van Wad’n Kennis en wordt samen met studenten van Van Hall Larenstein en Hoogeschool Zeeland uitgevoerd. Dit project zal meer kennis en inzicht geven in het functioneren van kwelders met en zonder zoet-zoutgradiënten. De coöperatie Vissers van de Kust is een praktisch samenwerkingsverband van een groep kleinschalige duurzame kustvissers. Zij delen vangstrechten met elkaar en voeren als groep onderzoekswerk uit. https://www.vissersvandekust.nl/

Foto: Klaas Huizenga

BRON: De nieuwe Dockumer Courant

Misschien wil je dit ook lezen?