Bijeenkomst vispasseerbaarheid

donderdag 30 maart 2017

Op woensdag 29 maart organiseerde het Programma naar een Rijke Waddenzee een bijeenkomst over de vispasseerbaarheid van zoet-zout overgangen langs de Nederlandse Waddenkust. Dit werd georganiseerd in samenwerking met de Waddenacademie en de Hogeschool Van Hall Larenstein.

De bijeenkomst werd ingeleid met presentaties over de huidige toestand van zoet-zout overgangen in de Waddenzee, vragen die spelen over (trek)vissen en een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Huidige situatie
Op dit moment wordt de monitoring van trekvissen op zoet-zout overgangen vaak nog versnipperd, niet gestandaardiseerd en in uitzonderlijke situaties uitgevoerd. Om dit aan het licht te brengen werd er een discussie gestart. Onderwerpen van discussie waren de aspecten die van belang zijn bij monitoring en hoe er op structurele basis invulling gegeven kan worden aan de monitoring.

Met de resultaten van de monitoring kunnen de effecten van herstelmaatregelen in estuariene gebieden verklaard worden. De kennis die hiermee wordt opgedaan is van groot belang voor toekomstige herstelprojecten en voor het optimaliseren van reeds uitgevoerde maatregelen.

Er kwamen ook andere uitkomsten naar voren tijdens de bijeenkomst:

  • De samenwerking tussen beheerders in grootschalige projecten werkt, de uitdaging is nu om dat structureel vorm te geven.
  • De basismonitoring Waddenzee biedt een goede kans om de monitoring van zoet zout overgangen daar in te bedden.
  • Er is in de praktijk een groot verschil tussen praktische evaluerende monitoring van beheerders en wetenschappelijk onderzoek gericht op kennisopbouw. Juist een combinatie van deze twee samen levert waardevolle informatie op.

Een volledig verslag over de bijeenkomst volgt nog.

Vispasseerbaarheid
In Nederland zijn natuurlijke estuaria met een geleidelijke zoet-zout overgang zeldzaam geworden. Het herstel in het Waddengebied is van regionaal, nationaal en internationaal belang. Het is daarom noodzakelijk dat de ontwikkeling van nieuwe of herstelde zoet-zout overgangen vanaf de nul-situatie en op een uniforme manier gemonitord worden.