PRW geeft helder monitoringsadvies Vijfhuizen

maandag 25 juli 2016

Monitor de aanwezigheid van vissen bij het gemaal in het Fries Vijfhuizen zowel binnen- als buitendijks. En beperk je in de monitoring niet alleen tot vissen, maar kijk ook naar het bodemleven, naar de planten, vogels en de waterkwaliteit.

Dat zijn twee belangrijke adviezen die het Programma naar een Rijke Waddenzee meegeeft aan It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân.  Zij willen in 2018 een geleidelijk zoet-zoutovergang realiseren bij het gemaal Vijfhuizen (vlakbij Hallum, in het noorden van Friesland). PRW schreef op hun verzoek een strategie over hoe je de monitoring het beste aan kunt pakken.

Zoet-zoutovergang
De natuurbeheerder en het Waterschap kwamen bij PRW terecht omdat beide partijen weliswaar veel ervaring hebben met monitoring, maar het ontwikkelen en monitoren van een nieuwe zoet-zout-overgangen is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het Waddengebied. PRW is bij meerdere zoet-zoutovergangen betrokken zoals de Vismigratierivier door de Afsluitdijk.

In het monitoringsadvies benadrukt PRW het belang van zowel binnen- als buitendijkse monitoring. ,,Zo kom je het beste te weten hoe effectief je vispassage is”, vertelt Wilco de Bruijne namens PRW. ,,En monitor breed. Dus niet alleen vissen, maar kijk ook naar andere onderdelen, zoals bodemleven en waterkwaliteit. De hoofdoelstelling is immers het verbeteren van de algehele ecologische toestand. Dat kun je alleen weten door het te meten.”

Blauwdruk
PRW gaat deze zomer het advies omzetten tot een blauwdruk voor monitoring van (nieuwe) zoet-zout overgangen in het hele Waddengebied. Op die manier worden zoet-zoutovergangen op een zelfde manier gemonitord. Dat maakt de gegevens beter vergelijkbaar en beter bruikbaar voor het verbeteren van het beheer. De blauwdruk maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsagenda Beheer, waarin de 13 beheerders willen samenwerken als ‘ware één beheerder’.

Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’
Vijfhuizen is een project dat in 2018 klaar moet zijn. Het voorziet ondermeer in een nieuw gemaal, een vispassage, visdrempels en een herinrichting van het kweldergebied. Het doel is om een geleidelijke zoet-zoutovergang te creëren die de natuur verbetert. Daarnaast moet het de afwatering en de kustveiligheid verbeteren.