PRW start verkenning zoet-zoutverbinding Oterdum

dinsdag 8 maart 2016

Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat, in opdracht van het Groninger Landschap en de Provincie Groningen, een verkenning uitvoeren naar mogelijkheden om de verbinding van het gebied tussen Oterdum en Polder Breebaart met de Eems Dollard te versterken.

Dit gebied biedt mogelijkheden om de natuurwaarden in relatie tot het Eems-estuarium te versterken. Bovendien zijn er kansen om de lokale bevolking weer bij het estuarium te betrekken.

PRW gaat op basis van bestaande plannen kijken of er extra mogelijkheden en kansen zijn op het gebied van brakke natuur binnendijks en/of buitendijks door de plannen met elkaar te verbinden. De verkenning zal met alle belanghebbende partijen worden uitgevoerd.

Eerdere plannen
Het plan sluit aan op het plan ‘Marconi 1’ en ook het plan ‘Zoet-zout Groote Polder’ past hier bij. Er ligt een plan om op lange termijn de spuilocatie van het Eemskanaal om te leggen van de Pier van Oterdum. Hoewel de spuiomlegging nog erg onzeker is zou dit plan heel goed gecombineerd kunnen worden met een brakwater vispassage en een vogeleiland (zie de afbeelding).

Wim Schoorlemmer, strategietrekker binnen PRW, geeft aan open in het proces te stappen. “Er zijn al diverse plannen gemaakt. Door de plannen met elkaar te verbinden ontstaan er misschien nieuwe of betere kansen dan bij elk plan afzonderlijk. Daardoor kan een plan ontstaat dat ook tot uitvoering kan worden gebracht. Een gebiedsplan dat deels op kortere termijn en deels op langere termijn uitgevoerd kan worden. Hoe dat plan er nu precies uit komt te zien, is voor ons ook nog een verrassing.”

Rijke Waddenzee
Een eventuele zoet-zoutverbinding past goed in het streefbeeld van een Rijke Waddenzee. Trekvissen krijgen dan een extra mogelijkheid om van zoet naar zoutwater te kunnen zwemmen en andersom. Bovendien blijkt uit een eerdere inventarisatie dat vogels meer broedgelegenheid nodig hebben in het Waddengebied.

Meer informatie:
Duurzame projecten in ontwikkeling voor Waddenzeehavens