Diersoorten Waddenzee stabiliseren zich

dinsdag 31 oktober 2017

Diersoorten in de Waddenzee zijn gemiddeld stabiel gebleven in populatie-aantallen voor de periode 1990-2015. Onderling zijn er echter wel verschillen. Vissen namen gemiddeld af in populatie-aantal, bodemdieren bleven min of meer stabiel en vogelpopulaties namen jarenlang toen, maar nemen recent weer wat af. Dit meldt het Compendium voor de leefomgeving.

Trends vissen in de Waddenzee
Vispopulaties zijn in 1990-2015 gemiddeld kleiner geworden. De zogenoemde kinderkamersoorten – vissoorten waarvan de jongen opgroeien in de kustzone, Waddenzee en Zuidwestelijke Delta – namen sterk af in de Waddenzee, waaronder schol en schar. Omdat de kinderkamersoorten een groot aandeel in het visbestand hebben, is de totale visbiomassa in de Waddenzee gedaald.

Trends bodemfauna in de Waddenzee
Bodemdieren op en in de bodem (zacht substraat) van de Waddenzee veranderde gemiddeld niet significant in populatie-aantal. Borstelwormen zijn gemiddeld min of meer stabiel gebleven, maar schelpdieren (slakken en tweekleppigen) namen toe.

Trends vogels in de Waddenzee
Vogelpopulaties zijn gemiddeld in omvang toegenomen. In de laatste jaren is een afname van het aantal vogels te zien. Onder meer nemen visetende vogelsoorten af, vermoedelijk als gevolg van de afnemende visstand. Van de schelpdieretende vogels ging de kanoet in aantallen vooruit, maar eider en vooral scholekster en zilvermeeuw zijn achteruitgegaan.

Meer info: Website Compendium voor de leefomgeving