Alternatieve dijkversterking voor Lauwersmeer?

vrijdag 3 februari 2017

Onder trekkerschap van het Programma naar een Rijke Waddenzee gaan Rijkswaterstaat en waterschap Noorderzijlvest gezamenlijk kijken of zij een alternatieve manier kunnen vinden om de Lauwersmeerdijk te verstevigen.

In 2012 werd de geul Vierhuizergat ineens snel dieper en dreigde de dijk, ten oosten van Lauwersoog, te ondermijnen. Daarom is hier een spoedingreep aan het voorland van de dijk, de geul en de aangrenzende wadplaat gepleegd. Dat is op de traditionele manier gedaan met ondermeer stenen en staalslakken.

Nu gaan de drie partijen onderzoeken of hier een alternatieve methode voor te bedenken is. Een methode die beter te plannen is en gunstiger voor de natuur en in kosten. Daarbij kan gedacht worden aan zachter materiaal of door iets in de geul te veranderen.

Zandlichaam
Projectleider Hein Sas van het Programma naar een Rijke Waddenzee legt uit wat mogelijke opties zijn. ,,Kunnen we een zandlichaam voor de dijk plaatsen? Moeten we de geul uitgraven? Of nog wat radicaler; ergens anders een geul doorsteken zodat er minder water loopt door het Vierhuizergat? Aan dat soort alternatieven denken we dan. ”

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de dijkverbetering en in de beheerafspraken tussen Rijkswaterstaat en het waterschap.

Wadddengebied
De situatie bij de Lauwersmeerdijk staat niet op zich. Ook op andere plekken in het Waddengebied speelt dit probleem. Het doel van het geulmanagement-onderzoek is daarom ook om te kijken hoe we in de toekomst doelmatiger kunnen anticiperen op de morfologische ontwikkeling in de Waddenzee en de impact hiervan op de dijkstabiliteit. Daarbij wordt ook de samenwerking gezocht met andere partijen en belanghebbenden

POV-Waddenzeedijken
Dit onderzoek is onderdeel van de project overstijgende verkenning Waddenzeedijken (POV-W). In de POV-W onderzoeken de waterschappen, in overleg met de omgeving, innovatieve oplossingen  zodat noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd, terwijl de veiligheid toeneemt. Daarnaast is er veel ruimte voor integraliteit, dus oog voor kansen op het gebied van onder meer natuur en toerisme. De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-W gezamenlijk uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.