Verkenning duurzame kansen Lauwersmeer-Waddenzee

Het Lauwersmeer is een belangrijke ecologische schakel tussen de Waddenzee en de zoete wateren in het Groningse, Friese en Drentse achterland. Voor vogels en trekvissen is het een foerageer-, leef- en schuilgebied. Daarnaast heeft het Lauwersmeer zich ontwikkeld tot een belangrijk toeristisch-recreatief gebied in de regio.

Na de afsluiting in 1969 is het een zoet meer geworden met een beperkte zoutwaterinvloed aan de noordzijde. Ook is het inmiddels een officieel natuurgebied en Nationaal Park.

De ecologische en recreatieve potentie van het Lauwersmeergebied lijkt groter te zijn dan de status quo van het gebied nu. Door beperkt getij toe te staan en het realiseren van een stabiele zoet-zoutovergang krijgen de natuur en recreatieve kwaliteit van het gebied mogelijk een stevige impuls.

De Waddenvereniging en PRW zijn in 2015 een verkenning gestart naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van een ‘Lauwersmeer-initiatief’. Gekeken wordt naar optimalisatie van de getijdennatuur in combinatie met waterveiligheid, getijde-energie en/of recreatie (en mogelijk sedimentbeheer en zilte landbouw). Inmiddels is een eerste inhoudelijke verkenning uitgevoerd. Daarnaast is gekeken naar potentiële partners/initiatiefnemers.

De volgende fase staat in het teken van het uitwerken van plannen door de betrokken stakeholders.