Beheerraad Waddengebied

De Beheerraad Waddengebied is een overlegorgaan waarin alle beheerders van het Waddengebied zijn vertegenwoordigd. De beheerders wisselen in de raad belangrijke informatie met elkaar uit. Verder kunnen ze via de Beheerraad hulp van andere beheerders inroepen als de situatie daarom vraagt.

De Beheerraad Waddengebied heeft als taak de afstemming tussen alle beheerders te vergroten, zodat de samenwerking wordt geoptimaliseerd en het gebied als één gebied wordt beheerd. PRW ondersteunt de Beheerraad Waddengebied door uitvoering van de secretarisfunctie. Het overleg wordt voorgezeten vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Alle vijftien beheerders in de Beheerraad:

•  Rijkswaterstaat
•  Ministerie van EZ
•  Noord-Hollands Landschap
•  It Fryske Gea
•  Vereniging van Oevereigenaren
•  Groninger Landschap
•  Provincie Noord-Holland
•  Provincie Fryslân
•  Provincie Groningen
•  Natuurmonumenten
•  Staatsbosbeheer
•  Wetterskip Fryslân
•  Noorderzijlvest
•  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
•  Hunze en Aa’s