Beheerplan Waddenzee op haar na definitief

woensdag 14 december 2016

Nederland telt veel Natura 2000-gebieden, waaronder de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de vijf Waddeneilanden. Voor deze gebieden zijn de beheerplannen nu definitief vastgesteld door de verantwoordelijke overheden. Burgers hebben echter nog een mogelijkheid om beroep in te stellen. Met deze plannen krijgt de natuurbescherming in het Waddengebied een flinke steun in de rug.

Begin dit jaar lagen de ontwerpbeheerplannen van de zeven Natura 2000-gebieden in het Waddengebied ter inzage. Hierop zijn door belanghebbenden al zienswijzen ingediend bij Rijkswaterstaat en/of het ministerie van Economische Zaken. De ingediende zienswijzen zijn nu per gebied beantwoord in een zogenaamde ‘nota van antwoord’. Ten opzichte van de ontwerpbeheerplannen is door Rijkswaterstaat en Economische Zaken een aantal wijzigingen doorgevoerd in de beheerplannen.

Aanpassingen
De aanpassingen in het beheerplan Waddenzee hebben betrekking op onder andere onderhoudsbaggerwerk, kitesurfen, en agrarisch gebruik van kwelders en zomerpolders. Zo is het voor kitesurfers nu toch toegestaan om op bepaalde plekken te kitesurfen in de winter.

In de beheerplannen zijn ook een aantal onderhoudsactiviteiten onder voorwaarden vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet. Bijvoorbeeld visserij met vaste vistuigen, robbentochten en baggerwerk. De vrijstelling van vergunningverlening komt tegemoet aan de maatschappelijke wens tot deregulering.

Vastgesteld door de bevoegde instanties
De beheerplannen zijn definitief vastgesteld door alle bevoegde instanties, te weten de ministeries van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Economische Zaken en Defensie en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Met de vaststelling van de beheerplannen voor het Waddengebied kan worden begonnen met maatregelen die zijn opgenomen voor de instandhouding of verbetering van de natuurdoelen. Bijvoorbeeld maatregelen in de Waddenzee om broedplekken voor kustvogels te verbeteren en beter te beschermen. Of het optimaliseren van het beweidingsbeheer op kwelders. De eerste Natura 2000-maatregel is overigens afgelopen najaar al uitgevoerd, namelijk de versterking van het vogeleiland Griend tussen Terschelling en Harlingen.

Laatste kans instellen van beroep
Vanaf 13 december kunnen belanghebbenden een beroep instellen tegen specifieke onderdelen van de definitieve beheerplannen voor het Waddengebied. Dit kan tot 25 januari 2017. De documenten liggen ondermeer in de Provinciehuizen, maar zijn uiteraard ook digitaal te raadplegen.

DOWNLOAD
Overzicht van alle documenten