Beheerders Waddenzee willen graag aan de slag met samenwerking

dinsdag 10 februari 2015

LEEUWARDEN – Zo’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week in Leeuwarden over de vraag; hoe te werken als één beheerder in 2018 en wat te doen en hoe daar te komen. Dat leverde veel korte- en langetermijnadviezen op voor bestuurders.

Het symposium werd afgelopen week georganiseerd in het Post Plaza in Leeuwarden door het Regie College Waddengebied (RCW) en de Beheerraad Waddengebied. De beheerders bogen zich over beheer in de ruime zin van het woord. Dus niet alleen over dijkonderhoud of het baggeren van vaargeulen, maar ook over vergunningverlening en natuurherstel.

Aanbevelingen 
De dagelijkse beheerders van het Waddengebied kwamen tot verschillende aanbevelingen. Hieronder een selectie:

  • Kijk naar de opzet van de kustwacht als voorbeeld voor beheerders. De kustwacht werkt met één begroting en één uitvoeringsdienst, maar werkt daarbij wel voor veel besturen of bevoegde gezagen.
  • Werk zoveel mogelijk met één loket, bij vergunningen en onderzoek. En houd ook bij algemene vragen één klanten-infocentrum aan.
  • De beheerders vinden dat de natuurdoelen duidelijker naar beheer toe moeten worden uitgewerkt en dat het duidelijker moet worden wie eigenaar is van de Waddenzee.
  • Betrek bewoners en gebruikers meer bij het beheer. Zo kunnen beheerders hun werk nog beter doen.

Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee
Het doel van het symposium is om bij te dragen aan een breed gedragen gezamenlijk toekomstbeeld over het beheer in de Waddenzee in 2018. Dit als onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddengebied. De Tweede Kamer sprak verleden week over deze agenda in positieve zin. In 2016 is er een evaluatie die men dan graag wil zien.