Presentatie visstand Waddenzee

dinsdag 1 mei 2018

Tijdens de stakeholderbijeenkomst van de Swimway Wadden Sea presenteerde Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research de hoofdlijnen van wat er bekend is van de visstand in het Nederlandse deel van de Wadden.

Op speciaal verzoek is de presentatie nu ook te downloaden via deze website. Daarin geeft Tulp een overzicht van de huidige monitoringsprogramma’s. Het onderzoek naar de visstand in de Waddenzee kent een historische focus op platvis en op de kinderkamerfunctie. Uit deze gegevens blijkt een duidelijke daling van de visbestanden.

Daling van aantal en grootte vis

De grote vraag is nu in hoeverre het systeem van de Waddenzee verarmd is. Er zijn grote verschillen tussen het westelijke en het oostelijke deel. In het westelijke deel neemt het aantal bodemdieren bijvoorbeeld sterk toe.

Een algemene conclusie is lastig te trekken. Sommige soorten nemen toe, andere nemen af. Ook lokaal zijn er verschillen. Wel kun je grosso modo zeggen dat de aantallen afnemen en dat de vis steeds kleiner wordt.

Beperkingen monitoring

De huidige monitoring kent veel beperkingen, terwijl het ons veel kan leren over welke ontwikkelingen er nu gaande zijn. De monitoring van bijvoorbeeld pelagische vissen als haring en zandspiering is onvoldoende. Dit geldt ook voor onze kennis over grote vissen, zoals harder en haaien.

Maar ook als de monitoring op orde is, vertelt ons dat nog niet iets over de achterliggende oorzaken. We kunnen dan alleen bepaalde ontwikkelingen constateren. Om goede maatregelen te kunnen nemen, moeten we ook weten wat de oorzaken zijn van bijvoorbeeld de dalende visstand.

Predatie zeehond en mens

Predatie door zeehonden en mensen (visserij) speelt in elk geval een rol, constateert de onderzoekster. Ook klimaatverandering zorgt voor de huidige ontwikkelingen. Toch zijn er ook veel onzekerheden. De rol van eutrofiering bijvoorbeeld. Ook de interactie tussen verschillende oorzaken is een vraagteken.

Tulp sluit haar presentatie af met een aantal punten die we moeten gaan onderzoeken.

  1. Wat zijn de factoren achter groei en sterfte?
  2. Wat bepaalt de in- en uittrek?
  3. Hoe gebruikt vis de habitats in de Waddenzee?

Swimway

De presentatie vond plaats in april bij een stakeholdersbijeenkomst in Kornwerderzand. De bijeenkomst ging over de Swimway-aanpak. Deze aanpak zal tijdens de Ministersconferentie op 17 en 18 mei in Leeuwarden ruimschoots de aandacht krijgen. Zo wordt er een speciale visie over aangenomen. De presentatie van Tulp is hieronder te downloaden.