Nieuwe resultaten onderzoek WMR naar mosselbanken

dinsdag 3 maart 2020

Wageningen Marine Research (WMR) onderzoekt al 25 jaar in opdracht van het ministerie van LNV de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Waddenzee. Het meest recente onderzoek over het jaar 2018 laat zien dat de meeste van de onderzochte, en inmiddels oude mosselbanken zich hebben weten te handhaven. In 2018 heeft zich ook een nieuwe mosselbank gevormd.

Essentieel onderdeel van ecosysteem

Mosselbanken vormen een belangrijk landschappelijk element in de Waddenzee. De mosselbulten van een mosselbank kunnen meer dan een meter hoog worden en zijn in het verder vlakke landschap al van verre te zien. Op de mosselen zelf groeien zeepokken, macroalgen en andere soorten die graag op hard substraat voorkomen. Tussen de mosselen vinden soorten als de alikruik een geschikte leefomgeving en in de poeltjes tussen de mosselbulten zwemmen vissen als grondels en botten en andere bodemdieren als garnalen. Zelfs als de mosselen door bijvoorbeeld storm van een mosselbank zijn verdwenen, blijven de ontstane structuren als kleibulten en schelplagen nog jaren zichtbaar en vormen een geschikte vestigingsplaats voor nieuw mosselbroed. De mosselen op de mosselbank en de andere aan mosselbanken geassocieerde soorten vormen een voedselbron voor vogels en grote vissen.

Structuurvormers waddenzee

Mosselbanken zijn belangrijke structuurvormers van de Waddenzee. De levensgemeenschappen hier zijn veel soortenrijker, zo hebben Waddenfondsprojecten als Mosselwad en Waddensleutels ons geleerd. Dit structurele onderzoek van WMR geeft weer actuele informatie over de doorgaande areaalontwikkeling en kwaliteit van de mosselbanken.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van WMR. Daar kun je ook het rapport Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee downloaden.