Oesterrapen Waddenzee op nieuwe leest

maandag 22 oktober 2018

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende partijen (visserij, natuurorganisaties en overheden) hebben vooruitlopend op de definitieve beslissing alvast de selectieprocedure voor het handmatig oesterrapen opengesteld. De huidige experimentele vergunningen lopen eind 2018 af.  

Vissers kunnen vanaf nu tot en met 8 december hun belangstelling en bedrijfsplan voor het handmatig oesterrapen doorgeven aan de provincie Fryslan. Het nieuwe afsprakenkader gaat de huidige experimentele vergunningen op termijn vervangen.

Raapplan maken

Het nieuwe afsprakenkader is nodig omdat de betrokken partijen tot het inzicht zijn gekomen dat er in de Waddenzee beperkt ruimte is voor het rapen van oesters. In eerste aanleg worden maximaal 12 rapers geselecteerd die in aanmerking komen voor deze visserij-activiteit. De rapers dienen een gezamenlijk raapplan op te stellen. Hierin moet de manier van oesterrapen nader worden gespecificeerd. Dit raapplan vormt straks dan ook een onderdeel van de vergunning die op grond van de Wet Natuurbescherming wordt verleend.

Geen overdraagbare vergunning

In tegenstelling tot andere visserijactiviteiten op de Waddenzee worden er voor het rapen van oesters geen overdraagbare vergunningen verleend. De rapers krijgen in principe voor 6 jaar toestemming om oesters te rapen (2019-2025). Daarna vervalt deze toestemming en kan het bevoegd gezag opnieuw besluiten of de activiteit wordt doorgezet en zo ja, onder welke voorwaarden.

Duurzame bedrijfsvoering

Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat de beheerders van de Waddenzee in controle blijven en gemakkelijk kunnen schakelen op veranderende omstandigheden. Ook is het een stimulans en een beloning voor een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Bovendien creëert het geen nieuw overdraagbaar bezit.

Nadeel

Nadeel voor de ondernemers is dat zij een minder lange termijn zekerheid hebben. Daar dienen investeringsbeslissingen op te worden afgestemd. De verwachting is echter dat er meer dan genoeg belangstelling is voor deze visserij-activiteit.

Rijke Waddenzee

PRW voert het secretariaat voor het bestuurlijk overleg oesterrapen dat onder voorzitterschap staat van Gedeputeerde Johannes Kramer. PRW is daarnaast trekker van de projectgroep oesterrapen. In de tweede helft van 2019, zo is de ambitie, zal de nieuwe groep rapers onder het nieuwe regime van start gaan.

Oesterrapen

Sinds 2008 worden er op de Waddenzee Japanse oesters geraapt op basis van 18 tijdelijke en experimentele vergunningen. Die ervaring leert dat de Japanse oester voor kleinschalige bedrijven een welkome extra bron van inkomsten kan vormen. De waddenoester blijkt van prima kwaliteit en er is een toenemende vraag. Het rapen van oesters gebeurt echter ook op de voor vogels en andere organismen belangrijke schelpdierbanken. Het is daarom van groot belang om tot een zorgvuldige inpassing te komen. 

Meer info: website Provincie Fryslan