Eerste resultaten Afrika flywaytelling 2017

maandag 11 juni 2018

Meer dan 800.000 Bonte Strandlopers en 50.000 Tureluurs op de Banc d’Arguin (Mauritanië). En zeker 80.000 Zomertalingen in de delta van de Djoudj (Senegal). Zomaar wat indrukwekkende aantallen uit het Afrikaanse kustdeel van de Oost Atlantische  trekroute waarlangs  in 2017 een integrale watervogeltelling  plaatsvond.

In het  net gepubliceerde verslag  zijn de basisresultaten  per land uitgewerkt. Ze laten het grote belang zien van de wetlands langs de Afrikaanse kust voor tientallen soorten watervogels.

In januari 2017 organiseerden het Wadden Sea Flyway Initiative, Wetlands International en Birdlife International voor de tweede keer een flywaytelling langs de hele Oost Atlantische trekroute van Noorwegen tot Zuid-Afrika  waaronder vrijwel alle landen van het -Afrikaanse deel. Eerder gebeurde dat al in 2014. De coördinatie van de telling werd gedaan door Marc van Roomen van Sovon, in samenwerking en met financieele ondersteuning van het Programma naar Rijke Waddenzee. In Afrika  waren in totaal zo’n 480 tellers betrokken, voornamelijk Afrikaanse vogelaars van nationale organisaties die naast vogelaantallen nu ook de specifieke bedreigingen voor deze wetlands in kaart brachten.

Resultaten per land

In het verslag zijn per land de getelde aantallen per vogelsoort te zien. Opgeteld gaat het om 3,7 miljoen watervogels, verdeeld over 170 soorten. Omdat sommige grote en moeilijk te bereiken gebieden steekproefsgewijs werden geteld, kunnen er nog niet meteen conclusies over de totale omvang van de populatie en verschillen met 2014 uit worden gehaald. Het merendeel (60%) van de watervogels die in januari langs de westkust van Afrika verblijven betreft trekvogels van noordelijke komaf. Het gaat dan vooral om steltlopers maar ook sterns die  tijdens de voor- en najaarstrek in meer of mindere mate ook van de  Waddenzee gebruik maken.

Van tellen naar beschermen

Het regelmatig tellen van alle belangrijke watervogelgebieden langs de flyway zorgt voor veel nieuwe informatie. De tellingen worden o.a. gebruikt om populatieschattingen en analyses van veranderingen te maken van trekvogels die gebruikmaken van de Oost-Atlantische trekroute, zoals de Rosse Grutto en de Kanoet. Over de resultaten van de gehele flyway telling van 2017 is een nieuw rapport in voorbereiding.   Door de integrale telling regelmatig te herhalen wordt het steeds beter mogelijk om populatietrends van soorten te berekenen.

Bedreigingen vogels

Naast vogelaantallen werden ook de bedreigingen van de belangrijke wetlands beschreven. Veel van de belangrijke vogelgebieden in Afrika hebben al wel een beschermde status, maar geen beschermingsplan. Sommige regio’s worden druk gebruikt door mensen voor bijvoorbeeld oliewinning of visserij. Uit veel landelijke verslagen blijkt dat er nog veel stappen nodig zijn om de vogels langs de flyway beter te beschermen.