Duurzame mobiliteit naar de Waddeneilanden

donderdag 24 juni 2021

Hoe houden we Waddeneilanden betrouwbaar bereikbaar en verduurzamen we de mobiliteit naar de eilanden op de lange termijn? Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is gevraagd een ‘Transitieschets’ hiervoor op te stellen. Een belangrijke opgave die uitdagingen maar ook kansen biedt.

Een belangrijke reden om hierover na te denken, is de toenemende verzanding van de Waddenzee onder andere ten gevolge van de aanleg van de Afsluitdijk en de Lauwersmeerdijk. Verwacht wordt dat dit ook de komende decennia blijft doorzetten, ondanks de toenemende zeespiegelstijging. De sinds 2010 sterk gestegen baggeropgave van de vaargeulen zal daarom nog verder toenemen. Dit heeft impact op de ecologisch waardevolle wadbodem en staat steeds meer op gespannen voet met de kernwaarde van ongestoorde natuurlijke dynamiek in de Waddenzee.

Innovatiescan ondiepere en emissieloze scheepvaart

Het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) heeft in opdracht van PRW samen met verschillende marktpartijen een technologieverkenning uitgevoerd naar ondiepe duurzame scheepvaart voor Waddenveren op de lange termijn. Vanuit de ambitie de invloed op het ecosysteem te minimaliseren: impactarm en emissieloos.

Deze verkenning heeft als doel inzicht te geven in mogelijke innovatierichtingen voor overheid en marktpartijen. En hoopt hiermee inspiratie te bieden en partijen uit te dagen hiermee verder aan de slag te gaan. De verkenning brengt (conceptuele) mogelijkheden in beeld die experts intuïtief als haalbaar zien. De verkenning omvat niet de verdere discussie of afweging van maatschappelijke (on)wenselijkheid van (deel)keuzes en beschouwing van economische haalbaarheid. Vanzelfsprekend verlangt dat verdere dialoog en nader onderzoek.

Voldoende kansrijke innovaties

De rapportage met bijbehorende oplegnotitie onderstreept dat experts in de sector voldoende kansrijke innovaties zien om ondiepere en emissieloze veerboten voor de Waddenzee te realiseren. En daarmee stappen te zetten in mobiliteitsvormen naar de Waddeneilanden die passen bij de unieke waarden van dit gebied.

Meer informatie?
Gerwin Klomp, e-mail: gerwin.klomp@rws.nl en Rick Timmerman, e-mail: rick.timmerman@rws.nl.