Blauwdruk voor monitoring zoet-zout overgangen in Waddengebied

woensdag 11 januari 2017

Het is een terugkerend probleem in de Waddenzee. Natuurontwikkelingen worden gemonitord, maar de data zijn niet altijd goed te gebruiken. Dit komt vaak omdat verschillende beheerders, op verschillende plekken op verschillende manieren de ontwikkeling van natuur meten.  

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft daarom nu voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt. Dit moet er voor zorgen dat er in de toekomst beter afgestemde monitoring plaats vindt in het Waddengebied.

De monitoringsstrategie van PRW dient dan  als basisstramien. Voor elk project dient echter wel een specifiek monitoringsplan uitgewerkt te worden, want ieder project is maatwerk.

Het belang van meer gestandaardiseerde monitoring is groot. Natuurlijke estuaria met een geleidelijke zoet-zout gradiënt zijn in Nederland zeldzaam geworden. Het herstel daarvan in het Waddenzeegebied, is van regionaal, nationaal en internationaal belang. Het helpt ondermeer om de dalende trends bij vissoorten en wadvogels weer om te buigen.

Om te zien of herstelmaatregelen voor zoet-zout-overgangen effectief zijn is het belangrijk dat je onderlinge data kan vergelijken. Met de resultaten van gedegen gestandaardiseerde monitoring kunnen de effecten van herstelmaatregelen in estuariene gebieden beter begrepen worden. De kennis die hiermee wordt opgedaan is van groot belang voor toekomstige herstelprojecten.

PRW heeft daarom deze monitoringsstrategie uitgewerkt zodat die richting kan geven aan toekomstige effectmonitoringsplannen. De komende periode dient het als blauwdruk voor gesprekken met beheerders.

 

FOTO: Wilco de Bruijne