Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

woensdag 11 januari 2017

Blauwdruk voor monitoring zoet-zout overgangen in Waddengebied

Het is een terugkerend probleem in de Waddenzee. Natuurontwikkelingen worden gemonitord, maar de data zijn niet altijd goed te gebruiken. Dit komt vaak omdat verschillende beheerders, op verschillende plekken op verschillende manieren de ontwikkeling van natuur meten.  

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft daarom nu voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt. Dit moet er voor zorgen dat er in de toekomst beter afgestemde monitoring plaats vindt in het Waddengebied.

De monitoringsstrategie van PRW dient dan  als basisstramien. Voor elk project dient echter wel een specifiek monitoringsplan uitgewerkt te worden, want ieder project is maatwerk.

Het belang van meer gestandaardiseerde monitoring is groot. Natuurlijke estuaria met een geleidelijke zoet-zout gradiënt zijn in Nederland zeldzaam geworden. Het herstel daarvan in het Waddenzeegebied, is van regionaal, nationaal en internationaal belang. Het helpt ondermeer om de dalende trends bij vissoorten en wadvogels weer om te buigen.

Om te zien of herstelmaatregelen voor zoet-zout-overgangen effectief zijn is het belangrijk dat je onderlinge data kan vergelijken. Met de resultaten van gedegen gestandaardiseerde monitoring kunnen de effecten van herstelmaatregelen in estuariene gebieden beter begrepen worden. De kennis die hiermee wordt opgedaan is van groot belang voor toekomstige herstelprojecten.

PRW heeft daarom deze monitoringsstrategie uitgewerkt zodat die richting kan geven aan toekomstige effectmonitoringsplannen. De komende periode dient het als blauwdruk voor gesprekken met beheerders.

 

FOTO: Wilco de Bruijne

rapporten en documenten in dit thema

 • woensdag 11 januari 2017

  Blauwdruk monitoring zoet-zout Waddengebied

  PRW heeft voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt

  naar rapport
 • dinsdag 6 september 2016

  Monitoringsadvies Vijfhuizen Hallumerryt

  Hoe monitor je de effectiviteit van een vispassage. Advies voor monitoring bij Vijfhuizen (PDF, 2.0 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 2 augustus 2016

  Overzicht Vispassages Waddenzee

  Overzicht Vispassages Waddenzee (PDF, 19.1 Mb)

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 11 januari 2018

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen
donderdag 7 december 2017

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
dinsdag 8 augustus 2017

Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee. Daarbij kan het publiek een belangrijke rol spelen.

meer lezen
dinsdag 2 augustus 2016

Veel vispassages aangelegd en werkend in Waddengebied

Het gaat goed met het aanleggen van vispassages in het Waddengebied. Bij 21 van de 31 knelpunten is inmiddels een vispassage aangelegd. Zodat trekvissen  weer van zoet- naar zoutwater kunnen zwemmen en andersom.

meer lezen
maandag 25 juli 2016

PRW geeft helder monitoringsadvies Vijfhuizen

Monitor de aanwezigheid van vissen zowel binnen- als buitendijks bij het gemaal in het Friese Vijfhuizen. En beperk je in de monitoring niet alleen tot vissen, maar kijk ook naar het bodemleven, naar de planten, vogels en de waterkwaliteit.

meer lezen
woensdag 6 mei 2015

Basismonitoring voor Eems-Dollard

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt. Deze basismonitoring wordt dan een belangrijke toeleverancier van informatie voor bedrijven, overheden en natuurorganisaties.

meer lezen