Uitvoering meerjarenafspraak handkokkelvisserij

In 2011 hebben de handkokkelvissers, natuurorganisaties en de overheid afspraken gemaakt over de handkokkelvisserij in de Waddenzee. Doel was het voorkomen van verstoring van vogels en het voorkomen van afname van het kokkelbestand. In 2013 zijn de afspraken op een aantal punten herzien en deze zijn nog steeds van kracht. De 31 vergunninghouders beperken hun visserij tot enkele locaties in de Waddenzee.
Ook is afgesproken dat ze niet meer dan 2,5% van het beschikbare bestand opvissen.

De goede kokkelstand heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat in de handkokkelvisserij op verantwoorde wijze goede bedrijfsresultaten zijn behaald. Uiterlijk in 2018 worden de afspraken opnieuw geëvalueerd en zo nodig herzien. Voor deze herziening is het nodig meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke invloed van de handkokkelvisserij op het uitblijvende herstel van de scholeksterstand. Ook willen de vissers graag laten zien dat de kokkels op de plaatsen waar is gevist een verbeterd groei- en overlevingspotentieel hebben.

De naleving van de afspraken wordt begeleid door het bestuurlijk overleg Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij. Dit overleg staat onder leiding van gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân en wordt ondersteund door PRW.