Pilots natuurverbetering en duurzaam medegebruik

Kern van het perspectief van een veerkrachtig en duurzaam Waddengebied is de realisatie van een zo natuurlijk mogelijk ecosysteem. Het herstel van de natuurkwaliteit is geen automatisme. Naast kennisontwikkeling moeten er ook actief (innovatieve) pilots gestimuleerd worden (‘leren door doen’). Deze richten zich op natuurverbetering, op het verduurzamen van menselijke activiteiten en op het over de drempel helpen van belangrijke, maar verdwenen soorten (om vervolgens hiervan te leren). Voorbeelden zijn: herintroductie van de platte oester, experimenteren met natuurlijk hard substraat (ondergrond) en afbouw van bodemberoering in geulen en sublitorale wadplaten, bescherming van monumentale scheepswrakken met natuurlijke materialen en het laten liggen van dode grote zeezoogdieren (kadavers) op plekken die van belang zijn voor natuur en beleving. Deze – en nieuw te ontwikkelen pilots – worden zoveel mogelijk in samenwerking met de eerdergenoemde onderzoeksprojecten en met beheerders en gebruikers ontwikkeld en uitgevoerd.

Een voorbeeld van een project is de Pilot Walviskadaver, die geen doorgang vond. Alle relevante informatie over dit project vindt u hier.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Minimaal 3 (innovatieve) pilots zijn in 2022 gerealiseerd, gericht op natuurverbetering en op het verduurzamen van menselijke activiteiten, op het over de drempel helpen van belangrijke, maar verdwenen soorten.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat