Ontwikkelen pilots kansenkaart Randen van het Wad

Doel van PRW is het stimuleren van projecten die leiden tot meerwaarde voor de natuur, in synergie met economie (recreatie, visserij), veiligheid en landschapsbeleving. Met de kansenkaart Randen van het Wad geven we aan welke projecten wij langs de randen van de Waddenzee voor dit doel kansrijk achten.

We zoeken naar projecten die leiden tot verzachting van de overgang tussen land en water.
Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van bestaande overgangzones tussen land en water (met name kwelders). Of aan het verbeteren van de vispasseerbaarheid van de kustzone en achterliggende watersystemen. De kansenkaart geeft zo richting aan de activiteiten van de partijen die betrokken zijn bij het Waddenbeleid en -beheer.

Op de kansenkaart staan projecten die nog verder ontwikkeld en vaak ook nader onderbouwd moeten worden. Per project wordt aangegeven welke natuurmeerwaarde kan worden verwacht en welke rol PRW hierin speelt.

Op dit moment wordt gewerkt aan een update van de kansenkaart uit 2014: welke kansrijke projecten worden al uitgevoerd? Welke nieuwe kansen komen erbij? De update is naar verwachting eind 2016 afgerond.

De rol van PRW in dit project is die van aanjager en verbinder.