Aanpak vertroebeling

Zwevend stof is een groeiend probleem voor de natuurwaarden van de Waddenzee. Een van de oorzaken van zwevend stof is baggeren. Baggeren is nodig omdat vaargeulen anders dichtslibben, waardoor eilanden niet meer goed bereikbaar zijn. Maar baggeren heeft een verstorend effect op de natuur. PRW helpt partijen om baggeren anders te benaderen. Door te kijken naar duurzamere alternatieven, bijvoorbeeld. Of naar een integrale aanpak met oog voor natuurkansen.

Bij de haven van Terschelling ligt een spoelzeesysteem, maar dat werkt niet meer. Daardoor slibt de vaargeul langzaam dicht. Baggeren is dan een oplossing, maar verstoort de waterkwaliteit. Het zou goed zijn de spoelzee weer te laten werken. PRW wil met de betrokken havenbeheerders zowel de fysieke als juridische mogelijkheden onderzoeken en zo mogelijk uitvoeren.

Ook voor het bereikbaar houden van havens wordt er veel gebaggerd. Deze bagger wordt opgeslagen in depots, maar veel depots zitten vol. Daarom is ook het ‘lozen op stroom’ een veelgebruikte optie. Dit zorgt voor extra troebel water, terwijl het slib gewoon in het systeem blijft zitten en mogelijk weer terugkomt. PRW verkent in dit project de mogelijkheden om problemen met betrekking tot slibverspreidingslocaties in de oostelijke Waddenzee op te lossen. Het gaat dan onder andere over de locaties Ameland (Zuiderspruit), Ballastplaat en Schiermonnikoog.