World Migratory Bird Day maakt mensen bewust van problemen met kunstlicht ’s nachts

vrijdag 13 mei 2022

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat kunstmatig licht ’s nachts het gedrag, het ruimtegebruik, de migratie, de fysiologie, de ontwikkeling en de voortplanting van bijna alle groepen organismen, met inbegrip van planten en micro-organismen, wijzigt. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft, in de context van het Trilaterale Dark Sky-initiatief, opdracht gegeven tot een evaluatie hiervan in samenwerking met het Common Wadden Sea Secretariat en het Partnership Hub.

Infographic en wetenscHappelijk rapport

Vereenvoudigde illustratie van de effecten van kunstlicht ’s nachts op het gedrag van vogels. (a) Zangvogels zingen gewoonlijk overdag en rusten ’s nachts. Met ALAN wordt het zingen verlengd tot in de nachtelijke uren en wordt slaap verminderd. ALAN verandert ook de fysiologie en het voortplantingssucces van de vogels. (b) Trekvogels rusten en voeden overdag en vliegen ’s nachts. Sterke lichtbronnen ’s nachts kunnen vogels aantrekken en verstoring van vogels veroorzaken, vooral bij bewolking. (c) Zichtbare steltlopers zijn overdag actiever dan ’s nachts. ALAN stelt hen in staat hun foerageertijd te verlengen. Tactiel foeragerende steltlopers vertonen een kleiner verschil tussen dag, nacht en ALAN. Afbeeldingen gemaakt door Annette Krop-Benesch en Michael Melchinger.

Meer informatie

Sonja van der Graaf, Tel: +31 (0)6 11 48 71 20, E-mail: sonja.vandergraaf@rvo.nl.