Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

donderdag 13 juli 2017

Verduurzaming scheepvaart Waddenzee wordt maatwerk

Onder de titel ‘Anders varen’ hebben de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een verkenning laten uitvoeren naar innovaties en ontwikkelingen in de scheepvaart.

De verkenning is uitgevoerd middels een deskstudie en een rondetafel-gesprek met frisdenkers en ervaringsdeskundigen uit de scheepsbouw, havens, wetenschap en natuurorganisaties. De centrale vraag was;  welke verduurzamingskansen zijn er en leiden die op termijn ook tot een scheepvaart met minder ingrijpen in de wadbodem?

Belangrijke conclusie van de verkenning is dat de verduurzaming van de scheepvaart in gang is gezet. Dit richt zich vooral op schoner en minder brandstofverbruik en dus ook minder uitstoot van schadelijke stoffen. Aandacht voor de diepgang van schepen en de effecten hiervan op kwetsbare estuaria is er niet of nauwelijks.

Aanpassingen
Uit de verkenning blijkt dat het aanpassen van zeeschepen weinig kansrijk is. Het grootste gedeelte van de reis is in natuurlijk diep water. Aanpassingen voor het laatste stukje door de Waddenzee naar de havens lijkt niet realistisch. Maar dat ligt anders voor kustvaarders of schepen die juist veel in het Waddengebied varen.

Om scheepvaart in kwetsbare gebieden op de lange termijn verder te verduurzamen liggen er mogelijk kansen door breder te kijken naar logistiek en bereikbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan overzeese overslag.

Vervolgstappen
Met het uitvoeren van de verkenning zijn kansen in beeld gebracht en contacten gelegd; de natuurverenigingen en PRW bespreken graag met andere betrokken partijen welke vervolgstappen gezamenlijk gezet worden. In het rapport wordt een advies gegeven voor mogelijke vervolgstappen.  Voor meer informatie kunt u terecht bij Lianne Huzen of Ellen Farwick;

Lianne Huzen, PRW; , 06-270.47.657
Ellen Farwick, NMF; , 050-313 0800.

Rijke Waddenzee
Door het aanleggen van dijken en inpolderingen is het Eems-Dollardgebied aan banden gelegd. Er is te weinig ruimte voor een natuurlijke werking van het getij. Maar ook door de diepe vaargeulen is de Eemsnatuur sterk beïnvloed. Het centrale idee achter ‘anders varen’ is dat de vaargeulen minder diep hoeven te worden, zodat er minder bodemberoering is. Dit scheelt in de baggerkosten en levert natuurwinst op.

 

 

rapporten en documenten in dit thema

 • donderdag 14 december 2017

  Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddenzee

  Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddenzee (PDF, 2.4 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 13 juli 2017

  Verkenning verduurzaming scheepvaart

  Verkenning om scheepvaart in en rondom Werelderfgoed Waddenzee te verduurzamen(PDF, 1.3 MB).

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 14 december 2017

Volop kansen voor duurzame bereikbaarheid Waddengebied 2030

De veerverbindingen zijn dé levensaders voor de Waddeneilanden. Gezien het belang van een goede verbinding hebben een groot aantal betrokken partijen een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen die er liggen voor een meer duurzame bereikbaarheid van het Waddengebied in de toekomst.

meer lezen
maandag 20 juni 2016

Waddenzeehavens nu allemaal EcoPort-gecertificeerd

Alle Nederlandse waddenzeehavens in het Nederlandse Unesco-gebied kregen vandaag een EcoPort-certificaat uitgereikt tijdens de werkconferentie ‘Trilateral Conference UNESCO Ports’ op het Landgoed Ekenstein in Appingedam. Het is voor het eerst dat alle Waddenzeehavens dit certificaat ontvangen.

meer lezen
vrijdag 27 mei 2016

Waddenlab moet circulaire economie Waddengebied aanjagen

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed Waddenzee; het zogenaamde WaddenLab. De intentieverklaring is vrijdag 27 mei ondertekend in Velp. Dit gebeurde tijdens het seminar “Circulaire Economie in de Delta” ter gelegenheid van de inauguratie van prof.dr.Toine Smits tot leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

meer lezen
woensdag 11 november 2015

MIRT Eems-Dollard mondt uit in meerjarig adaptief programma

Begin november heeft de besluitvorming over het MIRT Economie en Ecologie in Balans plaatsgevonden. Rijk en provincie Groningen hebben afgesproken om samen een meerjarig adaptief programma op te stellen. Irene van Dorp wordt kwartiermaker namens de provincie.

meer lezen