Veel vispassages aangelegd en werkend in Waddengebied

dinsdag 2 augustus 2016

Het gaat goed met het aanleggen van vispassages in het Waddengebied. Bij 21 van de 31 knelpunten is inmiddels een vispassage aangelegd. Zodat trekvissen  weer van zoet- naar zoutwater kunnen zwemmen en andersom.

Voor de resterende 10 knelpunten zijn maatregelen gepland, die uiterlijk in 2021 klaar moeten zijn. Zodat ook hier vispassage mogelijk is.

Dit blijkt uit een inventarisatie van het Programma naar een Rijke Waddenzee in samenwerking met de Waddenprovincies. Voor het inventariseren van de stand van zaken per locatie zijn er gesprekken gevoerd met waterbeheerders.

Vispassage Overzicht Waddenzee

Effectiviteit niet altijd duidelijk
De algehele conclusie is dus dat het goed gaat met het aanleggen van vispassages. Een opvallende nevenconclusie is echter dat de effectiviteit van de voorzieningen vaak niet uitgebreid maar steekproefsgewijs wordt gemonitord. Waardoor de effectiviteit niet altijd duidelijk is en optimalisatie van beheer niet goed mogelijk is.

Bovendien verschillen per beheerder de methoden en systematiek. Dat maakt onderling vergelijken lastig. Bovendien is niet elke vispassage zomaar geschikt voor alle soorten vissen.

Aanbevelingen
PRW komt in de inventarisatie tot meerdere aanbevelingen, waaronder:
+ Investeer in systeemgericht Waddenbreed onderzoek en uniforme monitoring van vispassages
+ Kernvragen; waar komt de vis vandaan, waar wil ze heen? Richt daar ook je monitoring op in
+ Organiseer een Waddenzeebreed overleg, inclusief eilanden voor het delen van monitoringskennis
+ Investeer naast vispassages ook in de leefomgeving in de nabijheid van passages, dit vergroot de effectiviteit
+ Stem de keuze van het type vispassages af op de doelsoorten, en niet op budget of ruimte

Swimway
De inventarisatie van de vispassages in het Waddengebied maakt onderdeel uit van het Swimway concept. De swimway-benadering moet zorgen voor een integraal beleids- en herstelprogramma voor vissen. Uiteindelijke doel is om de dalende stand van trekvissen om te keren.