Symposium: Praktijk, kennis en beleid voor zoute kustwateren

maandag 11 november 2013

Op dinsdag 17 december vindt in Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog het 11e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en het Kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit).

Overkoepelend thema van het symposium is de vraag hoe te komen tot een optimaal beheer van de zoute kustwateren. Hiervoor is een goede en intensieve samenwerking tussen praktijk, kennis en beleid noodzakelijk. Een mogelijke vorm om deze samenwerking concrete invulling te geven is door de werkwijze van het Kennisnetwerk Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit (OBN) te hanteren.

Binnen OBN werken praktijk (terreinbeheerders), kennis (onderzoekers, universiteiten, adviesbureaus) en beleid (Rijk, provincies en waterschappen) samen in deskundigenteams. Problemen in het beheer worden omgezet in onderzoeksvragen die moeten leiden tot concrete maatregelen voor beheer, behoud en herstel.

De deskundigenteams vormen de motor van het OBN-netwerk. Tot op heden is er geen deskundigenteam voor de zoute kustwateren. De vraag is hoe de samenwerking tussen praktijk, kennis en beleid in de zoute kustwateren gestalte krijgt en of het wenselijk is om ook voor de zoute kustwateren (met als werkgebied de Eems-Dollard, Waddenzee, Noordzee kustzone, Voordelta en de Zeeuwse Delta) te komen tot een deskundigenteam, al dan niet onder de vleugels van het OBN.

Inschrijven
Deelname is gratis. Het programma en inschrijven vindt u op: website van de Waddenacademie.