Natuur Eems-Dollard zucht steeds meer onder het slib

maandag 3 juni 2019

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en beoordeeld. Daartoe zijn zowel experts als literatuur geraadpleegd.

vermoedens bevestigd

Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de sliblast de natuur steeds verder ‘smoort’. Dat werd al langer vermoed, op basis van diverse metingen en modellen. Het beeld dat uit deze review naar voren komt is eenduidig: het slib in de waterfase veroorzaakt trendmatige achteruitgang van de natuur. Met name schelpdieren, die een hoeksteen van het  ecosysteem van de Eems-Dollard vormen, worden steeds meer in hun levenskansen bedreigd. De verslibbing leidt tot een afname van deze soorten in de Dollard, maar ook verder in zeewaartse richting. Een steeds groter deel van de bodemfauna bestaat uit wormen en de totale biomassa aan bodemfauna neemt af. Zeegras verdwijnt langzaam. De enige plek waar nog Groot Zeegras wordt aangetroffen is op Hond-Paap en komt alleen nog lokaal en in een zeer lage bedekking voor.

Verschillende (model)studies

Modelstudies laten zien dat er wel mogelijkheden zijn de slibconcentratie te verminderen, maar dat vergt aanzienlijke inspanningen. Inmiddels zijn er ook studies gedaan waarbij het effect van versnelde zeespiegelstijging op de morfologie van de Eems-Dollard is onderzocht. Het beeld dat daaruit naar voren komt geeft aan dat de stijging maar deels zal worden gecompenseerd, en dan voornamelijk door afzetting van slib en niet van zand. Dat komt doordat er vanuit zee erg weinig zand wordt aangevoerd. Het is momenteel nog niet duidelijk wat de remedie tegen dit probleem is. Hoe de veranderingen in  het ecosysteem, bijvoorbeeld van de dichtheden en soortensamenstelling van bodemfauna, doorwerken op de vis- en vogelpopulaties zal verder moeten worden onderzocht.


Meer informatie bij:

  • Hein Sas, Programma naar een Rijke Waddenzee, E hsas@xs4all.nl, T 06 06 53 19 34 95
  • Charlotte Schmidt, Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving, E  charlotte.schmidt@rws.nl