Monitoring zeehonden Waddenzee

donderdag 26 juli 2018

Afgelopen jaar zijn er in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee op twee locaties in de Waddenzee aanvullende verstoringswaarnemingen gedaan bij zeehonden en vogels.

Door middel van Oog voor het Wad worden deze waarnemingen in een centrale database bijgehouden om meer inzicht te krijgen in mogelijke effecten van verstoring.

Twee gebieden, drie teldagen
In augustus 2017 heeft een telploeg veldwaarnemingen gedaan naar zeehonden bij Blauwe Balg en Richel. De waarnemingen zijn gedaan over drie teldagen in augustus. Op deze teldagen bleek dat ongeveer 20% van de vaarrecreatie die in de buurt van de zeehonden kwam voor een reactie zorgde bij de zeehonden. Deze reacties liepen uiteen van alert de kop opsteken tot het water in gaan. In ongeveer 7 % van de waarnemingen staken zeehonden hun kop op, in 10% van de waarnemingen verplaatsten de zeehonden zich en in 2 % van de waarnemingen gingen zeehonden het water in.

Afstandsmeting
De onderzoekers hebben met een Vector Range Finder (een speciale verrekijker die oorspronkelijk bedoeld is voor het leger) ook de afstanden bepaald wanneer recreanten voor verstoring zorgen bij de zeehonden.  De verstoringsafstanden verschillen sterk per type verstoring en per locatie. Zo gaan zeehonden sneller het water in bij mensen die over het wad hun richting op wandelen dan bij boten die rustig langs varen.

Zeer beperkte meting
De onderzoekers benadrukken dat de meting nog te beperkt is om algemene conclusies te trekken voor de betreffende locaties, laat staan voor het Waddengebied als geheel. Dat bleek ook wel bij een eerste rondgang. De Waddenunit en de Wadvaarders geven aan dat zeehonden in sommige gebieden eerder of juist later reageren dan in andere en dat er méér metingen nodig zijn per type schip/vorm van verstoring

Onderzoeksleider Els van der Zee van Altenburg en Wymenga: ,,Het onderzoek geeft een goede eerste indruk om grip te krijgen over afstanden, verstoring en het gedrag van zeehonden op het Wad. Deze zomer verzamelen we meer gegevens.”

Nieuwe waarnemingen
Het waarnemingsteam gaat deze maand (augustus) weer op pad in het Waddengebied. De resultaten van het onderzoek zullen daarna worden besproken met relevante stakeholders in het Waddengebied.

Onderzoek
Dit onderzoek is slechts een klein onderdeel van een groot meerjarig monitoringsonderzoek dat wordt uitgevoerd door MOCO (monitoringsconsortium van verschillende onderzoeksinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen, A&W en SOVON) in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie, waarvan de uitvoering onderdeel is van PRW. De jaarrapportage van 2017 is na de zomervakantie van 2018 afgerond en wordt dan ook openbaar.