Meer rust voor vogels én ruimte voor mensen in de Kroon’s Polders

zaterdag 19 november 2016

Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer hebben in het kader van het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ de Kroon’s Polders op Vlieland beter beleefbaar voor publiek gemaakt. Tegelijkertijd worden de wadvogels met rust gelaten. Aandachtstrekker is de nieuwe vogelkijkhut in de Tweede Polder. Deze is zojuist, zaterdag 19 november officieel, ‘geopend’.

Er is afgelopen tijd hard gewerkt in de Kroon’s Polders en het Posthuiswad. In de Tweede Polder zijn namelijk ook twee nieuwe schelpeneilandjes voor strandbroeders aangelegd, waar ze komend voorjaar veilig hun eieren kunnen uitbroeden. En op de dijk langs de Vierde Polder, aan de rand van de Waddenzee, is een trap met een kijkscherm aangelegd. Ondertussen werkt Wetterskip Fryslân verder aan het watergebiedsplan in de polders, met als doel zoet water op het eiland te behouden.

Kroon’s Polders een vogelparadijs
In de loop der jaren zijn de Kroon’s Polders een waar vogelparadijs geworden. Een rustplek tijdens hoogwater voor duizenden (trek)vogels zoals lepelaar, aalscholver en groenpootruiter. Vogeltellers hebben er maar liefst 128 verschillende soorten gesignaleerd. Dankzij de komst van de vogelkijkhut kunnen liefhebbers volop van de vogels genieten, en blijft het er toch rustig genoeg.

Natuurbeleving dichterbij
Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is gestart om komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk te verbeteren. Enerzijds komt er meer rust voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen zoals broedeilanden in te richten. Anderzijds kunnen bezoekers meer van vogels  genieten.

Waddenfonds
De filosofie is: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in Werelderfgoed Waddenzee, hoe groter de steun voor behoud en herstel van dit kwetsbare gebied. Het deelproject Kroon’s Polders is mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincie Fryslân.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft geen actieve bemoeienis met de uitvoering van ‘Rust voor Vogels’. Enkele jaren geleden heeft PRW wel meegedacht met de concept-plannen.  PRW is blij dat die plannen regelmatig tot dit soort concrete resultaten leiden in het Waddengebied. 

 

FOTO:  Boswachter Anke Bruin-Kommerij/Staatsbosbeheer