Goede start bij “Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen”

vrijdag 29 november 2013

Een aantal deelprojecten van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen is inmiddels van start gegaan. De app waarmee je Wadvogels kunt herkennen via je mobieltje is bijvoorbeeld al meer dan 15.000 keer gedownload.

Verder is er ook al een filmpje online dat het verhaal van Rust voor Vogels vertelt. Maar naast dit soort educatieve middelen voor mensen is het belangrijkste doel de omstandigheden van broedende, rustende en foeragerende vogels sterk te verbeteren. Voor de Eemsregio vallen daarbij twee projecten op. De Klutenplas langs de Noordkust van Groningen en de ontwikkeling bij de Punt van Reide.

Overstromingsgevaar
De Klutenplas is ooit ontstaan toen de klei werd afgegraven om de dijk te versterken. Nu is het een prachtig leefgebied voor steltlopers, plevieren en sterns. Het plan is om dit gebied uit te breiden en het daarna her in te richten. Dit binnendijkse brakwatergebied heeft als voordeel dat de broedvogels niet het risico lopen dat hun nest wordt weggespoeld tijdens hoogwater. Om het gebied blijvend geschikt te maken, moet tijdens het groeiseizoen het waterpeil in het gebied worden verhoogd.

Veilig vogeleilandje
De Punt van Reide is het gehele jaar van belang als hoogwatervluchtplaats voor wulpen, rosse grutto’s, kluten, goudplevieren, scholeksters en ‘s zomers als broedgebied voor Rode Lijst-soorten kluut, tureluur, bontbekplevier, noordse stern en visdief. De aanleg van een eilandje, vrij van predatie door vossen, zal de omstandigheden voor broedvogels aanzienlijk verbeteren. Het tijdelijke observatiepunt zal een meer permanentkarakter krijgen, zodat je niet alleen de vogels kunt zien, maar ook zeehonden.

Achtergrond
Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen is een idee van Vogelbescherming Nederland en wordt uitgevoerd samen met It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In het gehele Waddengebied worden de omstandigheden voor vogels verbeterd. Daarnaast is er ook aandacht om natuurbeleving dichter bij de mensen te brengen. Het idee daarachter is dat de steun voor behoud en herstel ook zal toenemen.