Meer kennis nodig verzanding westelijke Waddenzee

donderdag 26 september 2013

De kennis over de sedimenthuishouding in de westelijk Waddenzee is op dit moment onvoldoende om causale verbanden te leggen tussen menselijk handelen en verzanding van de westelijke Waddenzee.

Dit constateert Wouter Thomasson van het Van Hall-instituut in zijn stageverslag “Inzichten stakeholders op verzanding van de Westelijke Waddenzee”. Hij schreef dit in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Floris van Bentum (RWS) was namens PRW zijn stagebegeleider.

De waargenomen kennisleemte leidt tot verschillende meningen onder stakeholders zoals eilandbewoners, natuurbeschermers, beheerders, vissers en wetenschappers. Verzanden vaargeulen bijvoorbeeld door menselijk toedoen? Hoe reageren vissen op zandsuppleties? En waar belandt uiteindelijk het gesuppleerde zand? Het is zomaar een greep uit de vele vragen waarop we ’t antwoord niet weten.

Thomasson komt dan ook met een aantal adviezen om vragen (en daarbij behorende zorgen) van stakeholders weg te nemen. Zo moet er meer regie komen op de beantwoording van deze vragen en een betere communicatie tussen de betrokken partijen. Maar er is vooral méér fundamenteel onderzoek nodig naar de sedimentstromen.

Verder is de rol van menselijke activiteiten in het gehele zandige systeem dermate groot dat een integrale benadering van het gehele ‘zandige systeem’; Noordzeekust, Waddenzee en buitendelta, op het thema morfologie noodzakelijk is.